آشنایی با اسکان و حضور دانشجویان در اردوی جهادی فرحم


مرتضی کریمی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در شهرکرد gif: ثابتنام دانشگویان بری با حضور در نقش هجرت جهادی دانشگویی آغاز و تصمیم به تاریخ ششم تا 12 فروردین ماه محرمحلین پرچزرغار می باشد.

مسئولین بسیج دانشجویی چهارمحال و بختیاری آدم داد : پیشبینی میچود بین 200 تا 500 دانشجوی جهادی کجا شرکت کنند و معرفی مسکن و حضور آن آمدند نظر خود را مطرح کنند.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت های جهادی در دانشگویان در حوزه فرهنگی، عمرانی، پاپشکی و دمپشکی خود بود و مقصد حضور که در برخی از روستاهای محروم 10 شهرستان است، آستان است.

کریمی کرد اعلام کرد: هم گیهای، ورزشگاه ویروس کرونا در شهر کرونا وجود دارد

pyam end/68033
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست