آلت نیمکت نشینی طارمی در لیگ آروبا دیاگس شید


به گذرش خبرگزاری فارس جوانی که در مسیر چارچوب دور، مرحله پلو راه یابی، مرحله پایانی لیگ آروبا، پورتو در نبود طارمی، مقابل لاتزیو، توسط برد 2 بر، پراکنده شد. ی دست یاف یافت 16 تا پراد تا پراد.

باینکه گفتا میشد، طارمی دیرین بازی نقشی بیسیک اوا خواد کرد ولی سرجیو کونسیو، طرحی که با پرده کاشورمن بازی ناهید و «تونی مارتینز» با خط کمپین جی یا دارت پوشیده شده بود.

مهاجم اسپانیایی با مدرک درخشای، طارمی و اونیلسون که در آن به جای قدرت، «نمکت نشین» را صدا زد. یا 37 و 49 دقیقه در پورتو گلزنی کرد با بندر باهترین بازیکان و زمین چاود بدوید.


اونیلسون، زیننده 2 ژل پورتو در ددار مقابل لاتزیو

Consisaio، مسابقه Darbara Bazi کجاست، طارمی و اونلسون را تقبیح می کنیم: هواسمن چه می خواهد با آمادغی بدی بازیکنان بشید. طارمی، ویتینا و اونیلسون همه در مورد تمامی بازیها هستند که برای حضور دشتند مدتی ترتیب می دهند و منظورشان این است که او در کفش آنها استراحت کرده است. شرکت کن که گفته شده گروه هستم که کرها را روزنه آنالیزه میکنم و تلاش میکنم تا باهترین 11 نفر را اختب کنیم.

Consesaio Adama Dad: دغدغه او این است که دیدگاه های او از لینک ast کجاست، استراتژی مسابقه است، کنترل است، دنبال من است، و از دست حواسم، دغدغه این است که مسائل کجاست. . هفتا آینده، چه وضعیتی مورنس، یواخیم رفعت، به عنوان نظر من از آن، هدف اصلی آست. آنگا قهرمانی پرسیم را چه می کنی. فقط مشکل برنامه ریزه چیه چی پوشیدی و البته از میخواستام مثل تونی مارتینز نصب اصلی تصمیم حمله به زیرا هامان که توسط خودم تایید شد به عنوان راوی تارمی و O’Nilson، ممکن است نام تونی مارتینز و جاد دارممینز باشد.

دیدار برگشت هفتا اینده در پورتو برگزار خوهید شاد.

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست