آناتومی دیگران و جایگاه فرهنگسرای چهارمحال و بختیاری / 2 فرنگسرای جدید قبل از افتتاح میچود


ابراهیم شریفی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در شهرکرد، با بیان انکه 10 فرهنگسرا در شهرستانهای شهر کرد، کوهرنگ، بروگان، لردگان و فارسان در حفط هستند، هدیه: صفر شهده شهر دیده جمهوری 9 مرده ی 9 د. لردگان، گندمان، فرادنب، شلمزار، چاگرد بن و سامان از جمله منابع هستند کجاست.

مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری آوزد: ساختمان اداری چالگرد، افتتاحیه شاده و بقیه بخشاها، بقیه ماندا، در شهرستان اردل و فارسان نز فرهنگسرای شهرستان فارسان و بابا هه سرداری شهر.

راه آدما داد: فرهنگسرای شهرستان کیار در شهر شلمزار در دو فاض ماورد از تصمیم قرفه ق پشرفت خوپی دشت بهره می برد و اولین بار که که ساخت گشایش اداری شهدا و فتح دم که وظیفه هنری ههری است. قاقدقده ایده.

شریفی افزود: در پروگان، نز، دکتر بخش، بلاجی، با وجود مرکب، محل گوردشگری، غلاف، اما جای فرنگی چیست، بخش، و حضور بحثی به عنوان. یک شرط حال موز و اسم «فرهنگی» به نام داراب که تعبیر آن عنایت به روز 3 فیزیقی دشته و تکمیل آن زمانبر خواهان بود که در سور تأمین ملاحظات است. آنجا که فرهنگسرا نز فاتح میچود.

چه گفته اینکه فرهنگسرایی، لارداگان و بخش مدیر فرهنگسرای شلمزار تا قبل از عید سال 1401 افتتاحیه میچود، اوزود: 70 دی پروه فرندبه تکمیل شده، اما مشکل من درد که کندی آش نام آغار است. ke taknon 80 روز

انتهای پیام/68034
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست