خواه یا نه این اراده بهتر از ورزش باسن باشد؟

این همان چیزی است که ما دختران می خواهیم بدانیم. چگونه می‌توان باسنی برتر، فوری، همراه خود آنچه واقعاً کار می‌تدریجی، در درازمدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرف‌تذکر اجتناب کرده اند سن‌مان به کف دست آوریم. اجازه دهید صادقانه باشد؛ جام مقدسی است کدام ممکن است ما بی‌بالا در جستجوی آن هستیم.

ما لوسیون‌ها، لوسیون‌ها، رژیم‌های کرش یویو، قرص‌ها، روندهای مطابقت اندام پوسته پوسته، فر‌ها، روکش‌های هیکل، وزنه‌برداری، پله‌ها، ایروبیک، گروه‌های اسپینینگ، کلوچه بوکسینگ را امتحان کرده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اسبابک ها از حداکثر برای انجام لیپوساکشن جراحی می‌شویم، چه پرهزینه است. آسیب رسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابدی نیست میتونی تجزیه و تحلیل بدی

به نظر می رسد مانند است هیچ عامل کار نمی شود. در ناامیدی شخصی، تسلیم می‌شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌پذیریم کدام ممکن است باسن غول پیکر چیزی است کدام ممکن است به معنای واقعی کلمه هستند پایین بالا ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیست سالگی‌مان سپرده شده است.

با این حال تولید دیگری 9…

تقاضای فوق العاده بیش از حد دختران پرمشغله برای چیزی کدام ممکن است درازمدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری واقعاً کار می کند، سرانجام منصفانه راه رفع دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشان دادن شده تحمیل کرده است: Kettlebells روسی.

خوشایند، کتل بل های روسی دقیقا چیست؟

“کتل بل” هر دو girya (روسی) منصفانه وزنه چدنی استاندارد روسی است کدام ممکن است شبیه گلوله توپ دسته دار است. سادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راحتی استفاده اجتناب کرده اند آن، کتل بل را به ابزاری باقی مانده برای مطابقت اندام درست برای دختران در همه سنین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر نوع جسمی تغییر کرده است.

صدها زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی ورودی معرفی شده است‌اند به همان اندازه دریابند کدام ممکن است هیچ عامل جز هیچ عامل فوری‌تر، بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید درست‌تر اجتناب کرده اند کتل‌بل‌های روسی {برای تقویت} باسن، ران‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطمئنا… باسن کار نمی‌تدریجی. خودت را پیدا کن!

چگونه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا Kettlebells برای به کف دست حمل فوری باسن برتر واقعاً کار می کند – وقتی هیچ عامل عکس کار نمی شود؟ (به سختی علم برای شما ممکن است)…

  • تحقیق جدیدترین، یادآور آنچه توسط شورای آمریکایی بازی (ACE، مرجع عالی آمریکا در زمینه مطابقت اندام را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند بهترین گروه‌های صدور گواهینامه، آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش مطابقت اندام در این کره خاکی) {انجام شده} است، نماد می‌دهد کدام ممکن است بازی همراه خود کتل‌بل‌های روسی حدود 400 انرژی در کل منصفانه ساعت می‌سوزاند. ورزش روزمره 20 دقیقه ورزش کتل بل.
  • محققان می گویند کدام ممکن است این برابر دویدن منصفانه غیر مستقیم شش دقیقه ای هر دو اسنوبورد صحرایی همراه خود سرعت بالای سربالایی است. همه اجتناب کرده اند منصفانه قطعه آهن دستی همراه خود منصفانه دسته نوسازی شده است!
  • این انرژی سوزی فوری {به دلیل} فرمت ورزش اینتروال ورزش کتل بل است.
  • بعلاوه، کتل بل ها نسبت به وزنه برداری روزمره با بیرون از دستگاه دست و پا گیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید اجتناب کرده اند تجهیزات گلف، ورزش شدیدتری را حاضر می دهند.
  • این مختلط اجتناب کرده اند وضعیت از دوام در مخالفت با وزن، سوزاندن فوری انرژی، اکسیژن رسانی کمتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق بازی است کدام ممکن است سلولیت را در 20 دقیقه اجتناب کرده اند بین می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باسن، ران ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید باسن را سریعتر اجتناب کرده اند هر عامل عکس دسترس در بازار آسانسور می تدریجی. نتایج تجمعی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر اجتناب کرده اند همه، ابدی هستند! توضیحات آموزشی فوق العاده زیادی موجود است کدام ممکن است چرا آنها کار می کنند، با این حال خواه یا نه واقعاً حیاتی است؟ Kettlebells ساده کار می کنند!

{چه کسی} 20 دقیقه برای از گرفتن اندامی برتر ندارد؟

چه نوع زنانی می توانند اجتناب کرده اند آن بهره مند شوند؟

اکنون، منصفانه اولویت بالقوه است این باشد کدام ممکن است ساده افرادی که اجتناب کرده اند در گذشته خوش اندام هستند می توانند همراه خود کتل بلز ورزش کنند. هیچ عامل در اطراف اجتناب کرده اند واقعیت نیست. دختران (را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسرها) در تمام سنین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطوح مطابقت اندام، هیکل، تصویر شخصی، استاندارد اقامت شخصی را تنظیم می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کتل بلز روسی برای عجله باسن خوبی به کف دست می آورند.

خوشایند است، با این حال وزن بعد اجتناب کرده اند زایمان چطور؟

شاید خواهید کرد به تازگی کودک دار شده اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این در نظر گرفته شده می کنید کدام ممکن است خواه یا نه می توانید آن وزن سرسخت را نیز کاهش دهید هر دو ساده باید آن را بپذیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه کردن بکشید. به مکان زیر مراجعه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنانی را در سرتاسر ملت {خواهید یافت} کدام ممکن است همراه خود این تمرینات روسی دستی، صرفه جویی در خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختصر، وزن پس اجتناب کرده اند زایمان شخصی را در کمترین زمان بالقوه اجتناب کرده اند بین برده اند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید گویی این کافی نبود، این دختران راضی متوجه می‌شوند کدام ممکن است اکنون باسن‌های جالب‌تری نسبت به در گذشته اجتناب کرده اند باردار بودن دارند!

اوه، را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه سود جانبی… معده خواهید کرد نیز در زمان بی سابقه ای پاره تبدیل می شود. (ساده به عکس های الهه های پاره شده کتل بل کدام ممکن است در Dragon Door {خواهید دید} به نظر می رسید کنید.) همه دوست خانم خواهید کرد حسادت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوال کردن می کنند کدام ممکن است کلید خواهید کرد چیست!

با این حال ممکن است سال‌هاست کدام ممکن است سلولیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ران‌های افتاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باسنم افتاده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ‌وقت پاسخ این است نداده است.

خواهید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 90 سهم تولید دیگری دختران جهان…

این دلیل است، تقاضا برای چیزی کدام ممکن است واقعاً واقعاً کار می کند آنقدر محکم شد کدام ممکن است Dragon Door لازم بود همراه خود تمرینات تخصصی کتل بل روسی ساده برای نیازهای خاص دختران پاسخ دهد. به برخی اجتناب کرده اند عکسها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده نامه های نامطلوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادقانه دختران در مکان به نظر می رسید کنید. شواهد برای شخصی صحبت می کنند. ما دختران دوست داریم به آنچه واقعاً کار می کند بچسبیم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتل بل های روسی یادآور هیچ عامل عکس برای منصفانه ورزش برتر باسن کدام ممکن است هیکل منصفانه زن را خاص می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای عجله باسنی باریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید جالب تحمیل می تدریجی، کار نمی شود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسرها؟

ساده برای زن ها هم نیست. خواه یا نه به همان اندازه به فعلی به خاطر هیکل خارق العاده بازیگر جرارد باتلر آب دهانتان را آب انداخته اید؟ کلید او؟ او برای ورزشی در عملکرد لئونیداس پادشاه اسپارتا در فیلم 300 اجتناب کرده اند تمرینات کتل بل استفاده کرد. پس شخص شخصی را نیز حاوی کنید به همان اندازه هر دوی خواهید کرد اعتقاد به نفس شخصی را افزایش دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همراه خود هم برتر به تذکر برسید. زوج های بی شماری اجتناب کرده اند طریق آموزش در کنار همراه خود کتل بلز، صمیمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط بیشتری را تخصص می کنند.

پس {چگونه می توان} فوری منصفانه باسن برتر داشت؟

به آنلاین مکان زیر بروید. آنچه دختران کتل بل می گویند را بیاموزید. اکنون انتخاب بگیرید کدام ممکن است منصفانه باسن برتر می خواهید. سپس انواع کتل بل را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند دی وی دی های درست او را بردارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گروه ای بپیوندید کدام ممکن است در آن اجتناب کرده اند حمایت درست دختران اجتناب کرده اند در سرتاسر ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان برخوردار هستید، مناسب یادآور خواهید کرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند کتل بل برای به کف دست حمل آن باسنی کدام ممکن است همه وقت می خواستید استفاده کرده اید. خواهید کرد نیاز به آن هستید!