اجماع با توجه به Victoza = غلبه بر دیابت، قطعا ارزش آن را دارد ناراحتی را دارد


اجماع با توجه به Victoza = غلبه بر دیابت، قطعا ارزش آن را دارد ناراحتی را دارد