اختتامیه چهارمین جشنواره سراسری پانا امید


برگزیدگان چهارمین جشنواره سراسری هلپهرکی بانه در موضوع های بهتر از اجرای گروهی، بهتر از موسیقی، بهتر از موسیقی چوبکی، بهتر از سوار جوان، لباس برتر، برگزیده اجتناب کرده اند دیدگاه بینندگان، با حاضر بیلبورد، آرم جشنواره راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجلیل شدند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایزه نقدی

بختیار صمدی

090:19

1401-1-1114


http://fna.ir/1o6xuz