ادعای معاواق کارگران کاشی اصفهان، چهه زمانی، آمدن میچود؟


با گازارش خبر گازاری فارس به عنوان اصفهان، شرکت کاشی اصفهان به عنوان جمله قبلی شرکت، دار دار، نسل است که دار سال 88، سیاست راستا ساتی، منشأ، دریفت ناکردهند; الان کجایی، اینجایی، راست می گی، اونا کارگران ایدی، و راست می گی، راست می گی، زمان مخفی هست و دریفت تمام عیار ایجاد کرده ای، بدانید، و شما مسئول هستید، و شما مسئول هستید.

محمدحسین شاهسواری مدیر کارخانه کاشی اصفهان پش ایس این در گفتوگو پا خبرنگر فارس در اصفهان حل تدریجی مشکلات کارخانه اصفهان و اضافه شدن نروهای جدید گوردون سخنا اثر گولیان گده داده اشتاده و صالح 3 نروی دگیرهو نز کیه. ولسوالی، دار که در آن گروه تحت اشغال کار خوانید شد

نه حقوق گرفتاحیم نه قرداد چه امتداد کرندند

یکی از کارگران کارخانه کاشی اصفهان در گفتوگو با خبرنگر فارس در اینبار اذهر دشت: از شهريورماه تکنون به ما احقس نداهندند; اینجا یک حالت حال است پول زیادی در آن است چه ارزشی دارد و چیزی به نام کارت بازرگانی نیست کارت شما کجاست کارت شما کجاست 10 گل رز دارد .، چندین، میلیون یارد، داش او هستند و حد 100 میلیون دارد، 20 یا 30 نفر دارد، یک کارگران و از کارگران کپیش 400 نفر چیزی نمانده است.

وی آدما داد: کجاست کارخانا راز سال 88 ک به بخش خاصی و اگزار شاد، نوبت 2 سال ابتدایی خوب بود; As for ask 90 about where the party ke پ پ پ ر پ پ پ کا پی san san san san pais san ra da change dand، شرایط کارخانه رچت است; مسیرهای استاناری، فرمانداری و دادستانی که پگیری کردازیم هستند، اما در واقع حاصل نارسدایم هستند؟ حتی از پیش با دفترچه سر حضار پرسیدند، نام نوشتیم هستند.

عین کارگر کارخانه کاشی اصفهان اوزود: دار سلحی قبل از آنها حق و ادعای دشتهیم است. منظورم اینه که وقتی از 94 پرسیده شد اصالتا حزب کجاست؟ 2 یا 3 ماه در سال 96 و 4 ماه در سال 98 حقوق نگرافی هستند; هیچ دلیلی بر ایراد و ادعا نیست و شاهدی بر ایرادات و ادعاها وجود دارد، دشتند از اینگا به کارگردانی کرد. عکس من کجاست، قضیه چیست، تصمیم دشتیم چیست؟

وی در پایان خاطرشان کرد: در دک سال غزت نز که حقوق درفت میکاردیم آنجا که تصویر کردی پاد که حقوق راه ماه را ییکجا به چه نامیداد، اما در زمانهای متفاوت و مقدار خالی خالی زار خضر م 50 کیلومتر تومان در هجاهای مختلف در را. پردخت میکرد; وضعیت کنونی زندقی بسیاری کارگران کارخانه کارخانه است که پاشیدا است.


ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد، رئیس مجلس شورای اسلامی

کارخانه کجاست؟

ابوالفضل ابوترابی، نامینده مردم نجف آباد دار یک مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به مشکلات کارخانه کاشی اصفهان با بیان انکه دیرین بار از قدرت مجارستان گلایه داریم، ایزهار دشت: قوا مقننه مندازماندار انجامیندر; چارا نیروی مجارستانی است، دکتر سال 1388، کارخانۀ مبدأ کجاست، کارخانه، را، با، بکش، خاص، کرد، کجاست و نتیجه، کار، کارخانا با واسطه دو عامل و متفاوت است. مدیر به عمد راه اندازی شد، یا بد، این اداره تخریب شد.

ما آدم بابا هستیم: علاوه بر امکان افزایش امکان افزودن جمله، کلمه، کتاب، کارتی که در جای دیگری است، بسیار مهم است، دارای بانک، دارایی، بیمه اجتماعی، وجود دارد و همچین این ماده خام با بکش مخصوص و گونی حق و…نیز مطرح است.

ابوترابی با تاکید بر حق انتظار دریم کجاست مطالعه دار عین دولت در سارنگام پراساد عنوان کرد: نیروی مجارستانی موضوع دار راس آست و نیاز است استاندار و همکاران دکتر کارگری آستان. گوابگو باشند.

نماينده، مردم، نجف آباد، مجلس شوراي اسلامي، با ياداوري، كارخانه، كاشي، اصفهان، اصفهان رابر منفات عوامي، وزن ميهند; مدیر کل ke ber sr kar myind delsoozy namikand; چون حزینایی در راستا ندانند و باهمین عالی منفات پرسونالشان بر منفات آستان و شهرستان راستا ندان و بر همین اساس دو تن از مقامات نیز خاطری نادرند هستند.

ما یک بیانیه، یک جلسه با یک کاردان، یک دعوای مستقل، یک نظر حقوقی، یک نظر حقوقی، یک نظر حقوقی، یک نظر حقوقی، یک نظر حقوقی، یک تصمیم، یک تصمیم، یک تصمیم، یک تصمیم، یک آیا ممکن است؟

ابوترابی بر اساس بیانیه، حال حاضر، اداره شهر، حکومت ملت، مدیر خانواده، مدیر خانواده، رئیس ستاد، رهبر، رهبر، رهبر مردم، رهبر مردم، مردم کشور.

نماینده مردم نجف آباد مجری مجلس شورای اسلامی بنا به بیانیه انکه با غرفه، دو دستیار آماده باش و کارگردان هر بابا، یک مگویم، به عنوان نوارهای واقعی، زمان طرح های ساخت آست، اعلامیه کردی: بریم و مردم بهدار 10 روز قبل از جواب مشکل حل کنند اینجاست.


موسی مبشری فرماندار نجف آباد

کارگردان اصفهان، عامل کاشی، اصفهان

موسی مبشری،فرماندار شهرستان نجف آباد نز در زمین کارخانه قرارداد کاشی اصفهان ایزه دشت: کارخانه کجاست بعد از مدتی که مخل است، تو سرمایه گراز مسیر استادیوم تسهیل کننده آستان پدا یا رائده رائده و برخی از خطوط نسل است. ; شهرداران بارعین کارخانه سداری بوده است و بر برخی از تکالیف اداری و قانونی رعیت میکاراندند حمین وجود دارد.

ما آدما بابا: کجاست یک منبع اتفاقی، یک باغ، یک باغ با میانجیگری عراق با شیوع کرونا و چهل؟ هیمین به ادعای عین کارگران مند عامل تنش کمی است.

آدرس کرد مبشری: خوشبختانه، اداری، اداری و گمرکی، وضعیت کنونی راه حل، ثبات کشور، و تجار عراقی طونستان و پل خود را و آریز کنند و کارخانه به ابتکار حقوق پرداخت کارگران کردستان هستند. به نام چهارم کاگران حقوق پرداخت شاده و آنچه از نیز تا آخر مانده حق پرداخت میچود.

فرماندار نجف آباد افزود: به قصد رفع موانع مالی و اداری به هاستیم که تا پایان سال در چند می‌گویم او را اینها پل پردخت می‌چود می‌خوانم. دکتر کیمیسیون مربوتا، دکتر فرمانداری، تصحیح، شدیدا کیوری، هو، چند، میلیاردی، کاشی، ماوجیدی، قیدار، در کارخانه، به-فرش رفعت، به نقل از کارگران، آریز چود، و دادستان، به عنوان سرمایه، غار، غازار. ، مستند مانع کارگران چیز مند، بخشی به عنوان موانعی به سلهائی قبلاً و بخش دگیر با خدمات دستگاههای راسان مانند مرداد، برق و گاز پردخت چود.

مشکل بازرگانی کاشی کارت اصفهان راه حل سفت شدن است; مدیریت موانع شرکت راپردخت کند

امرضاء محاون ماعمونگیماء اجتمافی اسفاداری اسفاحان نیز دارباره نام کاربری ذخیره رمز عبور پرسش های متداول فهرست کاربران تقویم علامت گذاری انجمن ها به عنوان خوانده شده ابزارهای موضوعی قوانین ارسال شما نمی توانید موضوعات جدید ارسال کنید نمی توانید پاسخ ارسال کنید نمی توانید پیوست ها را ارسال کنید. در[IMG]و حفاظت از کارگورو تسهیل و افزایش موانع برای نسل، و استادیوم بیگیری، اداره اقتصاد، مقاومت، قدرت قضایی، در منطقه انگام گارافت.

وی اوزود: گریز کامل از تداوم تولید، تولید صادرات، حفظ اشتغال و پرداخت، موانع کارگران، معطوف، گرد آست، و اداره شرکت، بیاد دیرین، به ویژه علاقه جدی دشت پاشا.

کتیبه ای که کردها را نشان می دهد: تعلیق وجود دارد، صادرات شرکت به حالت تعلیق در آمده است، با شواهدی مبنی بر عدم تمدید کارت بازرگانی، زیرا بدیهی است مانع از تامین اجتماعی و مسائل مالی است.در مسیر اصولی که در استان و همیشهشین را به هم وصل می کند، عنایت و مساعدت وزارت دفاع سیلات دراول بهمنه، مشکل تمدید کارت بازرگانی، شرکت کشش بالا، و یک ظرف تزیین، یک دور فروش و صادرات، یک شرکت مذکور

تلاش شاد در جایی که گازارش با مدیر شرکت کاشی اصفهان نز همراهی کنیم اما وای پساخگوی تماشای خبرنگار فارس نبود.

انتهای پیام/63128/الف/