کشتی بیش اجتناب کرده اند 30 محموله کمک های بشردوستانه ایران به افراد افغانستان


به گزارش گروه پوشش خارجی خبرگزاری فارس، کنوانسیون در سراسر جهان دادخواهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخلوط آوری کمک های بشردوستانه برای افغانستان روز پنجشنبه 12 فروردین ماه به میزبانی گروه ملل متحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه ملت آلمان، انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطر برگزار شد.

مجید تشک روانچی، فرستاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور دایمی کشورمان در گروه ملل متحد ذکر شد: “وضعیت بشردوستانه در افغانستان همچنان رو به وخامت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت در جاری حاضر همراه خود مشکل ها، جایگزین ها، بیم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدهای بزرگی مواجه است.” در شرایط دردسر کنونی، پیش بینی می‌رود کدام ممکن است گروه جهانی در کمک به افراد افغانستان برای ضرب و شتم مشکل‌ها، استفاده اجتناب کرده اند جایگزین‌ها، ضرب و شتم ترس‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش تکیه بر بلند مدت‌ای روشن‌تر مشارکت تنبل.

مشاور کشورمان افزود: جمهوری اسلامی ایران شناخته شده به عنوان خوب ملت همسایه همراه با افراد افغانستان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند توان را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها شخصی برای رفتن اجتناب کرده اند مشکل های 4 دهه قبلی استفاده کرد. ایران میزبان ده ها میلیون پناهنده {بوده است} کدام ممکن است متأسفانه در 40 سال قبلی کمترین کمک های در سراسر جهان را اکتسابی کرده اند. ایران در ماه های جدیدترین بیش اجتناب کرده اند 30 محموله کمک های بشردوستانه برای افراد افغانستان کشتی کرده است. این تنها خوب الگوی اجتناب کرده اند کمک هایی است کدام ممکن است ایران توسط خودم به افراد افغانستان کرده است.

او ذکر شد: “حمایت پولی گروه جهانی تواند به شما کمک کند افغانستان برای ضرب و شتم وضعیت دردسر کنونی مهم است.”

وی تاکید کرد کدام ممکن است مصادره دارایی های مسدود شده متعلق به افراد افغانستان بوتلگ است. آزادسازی بلافاصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون قید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرط تمامی این دارایی حیاتی است. جدا از این، تکیه بر بلند مدت باید {در میان} افراد این ملت، به طور قابل توجهی {در میان} عصر جوان کدام ممکن است در بلند مدت مدیریت افغانستان را بر عهده خواهند داشت، تضمین شود. این امر میسر نخواهد بود مگر همراه خود تشکیل خوب حکومت محاصره را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه کافی به ساختار سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی افغانستان کدام ممکن است ممکن است برای ادغام کردن اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند همه اقشار اعم اجتناب کرده اند قومیت ها، پسران، دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها باشد.

فرستاده کشورمان در گروه ملل متحد در خاتمه بر آرزو را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری همراه خود گروه جهانی اطمینان حاصل شود که کمک به افراد افغانستان برای ضرب و شتم مشکل‌های کنونی تاکید کرد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید