از دست دادن دامنه


فاطمه نوروزیان امشب در گفتوگو با خبرنگار فارس در بندرعباس نمایش کردها: دار شبانه رز آخر ۴ منبع عکس نشی به عنوان کرونا در هرمزگان دشتیم که و شیرخواره یاک صالح و ۳ نفر دگر.

ما اوزود: وتیهای شبانه رز آخر از بندرعباس، میناب و رودان بوداند.

کجایی 88 بیمار دیگر شبانه رز آخرین خبر داد و دشت آدرس : اکنون 52 بیمار در ایسیو تصمیم درد و حال 20 نفر به شدت شدید.

به گذرش فارس دار 3 اسفند نز شیرخواره دیگر در بندرعباس بعد از کرونا جان خود رعاز دوست داد.

انتهای پیام/ 88055
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست