اجتناب کرده اند بازو دادن پوندهای چربی – 5 وهم

اولین وهم اینجا است کدام ممکن است اگر می‌خواهید چربی از بین ببرید، باید ابتدا صبح در گذشته اجتناب کرده اند مصرف کردن هر چیزی، تمرینات قلبی تمدید شده انجام دهید. کدام ممکن است مناسب نیست. وقتی نوبت به کاردیو همراه خود شکم تمیز می‌رسد، هیچ جادویی در کار نیست. هر معلم کدام ممکن است می‌داند در جاری انجام چه کاری است، اجتناب کرده اند مشتریانش می‌خواهد کدام ممکن است غیر از تمرینات قلبی آهسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسل‌کننده، اجتناب کرده اند فواصل روزی استفاده کنند به همان اندازه به مشتریان در افت پوند کمک کنند. {هیچ کس} نمی شود صبح اول وقت اجتناب کرده اند خواب بیدار شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حالی کدام ممکن است شکمش غرغر می تنبل، کاردیو انجام دهد.

وهم دوم اینجا است کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند سوزاندن چربی باید حداقل بیست دقیقه تمرینات قلبی انجام دهید. همه چیز دوباره این مناسب نیست. نسبتاً نیست کدام ممکن است بیست دقیقه اول ورزش حساب نشود. اگر نیاز دارید پوندهای چربی کم کنید، هر تمرینی {کمک خواهد کرد}، چه بیست دقیقه باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه سی دقیقه.

وهم سوم اینجا است کدام ممکن است اگر نیاز دارید وزن کم کنید باید هفت روز در هفته کاردیو انجام دهید. کدام ممکن است مناسب نیست. مورد نیاز نیست {هر روز} بازی کنید. 3 بار در هفته در یک واحد این سیستم تمرینی محیط زیست مربوط به آموزش توربولانس برتر است.

وهم چهارم اینجا است کدام ممکن است وقتی در ناحیه چربی سوزی هستید، باید کاردیو انجام دهید. علاوه بر این مناسب نیست. روزی کدام ممکن است در «جهان» باشید، در مقابل همراه خود عدم بازی، ساده تعدادی از انرژی اضافی می سوزانید. تمرینات مختصر مدت بهتر از راه برای افت پوند است.

وهم پنجم اینجا است کدام ممکن است خواهید کرد نمی توانید همزمان وزن کم کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضله سازی کنید. مناسب نیست. تحقیق جدیدترین نماد می دهد کدام ممکن است هیکل پسرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دختران در صورت استفاده اجتناب کرده اند نوع دقیق بازی ممکن است در عضله سازی چربی بسوزاند.