اجتناب کرده اند D’Mine بپرسید: خواه یا نه کم خوردن باعث آسیب مغزی تبدیل می شود، خواه یا نه دیابت باعث گرفتگی بافت های عضلانی تبدیل می شود؟


اجتناب کرده اند D’Mine بپرسید: خواه یا نه کم خوردن باعث آسیب مغزی تبدیل می شود، خواه یا نه دیابت باعث گرفتگی بافت های عضلانی تبدیل می شود؟