اجتناب کرده اند D’Mine بپرسید: توقف Victoza، انسولین باردار بودن؟


اجتناب کرده اند D’Mine بپرسید: توقف Victoza، انسولین باردار بودن؟