اظهارات امیر عبداللهیان مبنی بر اینکه حقانیت


باه گازرش نقش سیاست خارجی خبر گازری فارس حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حضور درد حاشیه پنجات و هشتمین همایش امانیتی مونیخ و دارآماها شاه رایزین ، 9. هوکسترا، وزیر امور خارجه، هیلاند دیدار، و دکتر خاص، و توسعه پیوندهای بین او و برادرش، موضوعات مورد علاقه مشترک در تحقیق و رزنی پردخت است.

امیرعبداللهیان در ددار باید د کوشور را به نظر نازدیک و تار و کردستان و دیدگاه و ایران و هند دفع کرد.

* لازم بود نگرانی از ممنوعیت های نهم خوان با ریگام و لزوم هدایت آن به اسپانسر خطوط زرشکی ایران مطرح شود.

رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین با کالبد شکافی دیگران و من یادداشت های رفع ممنوعیت آن را دکتر وین پرداخت گذاشتم و در یک تبادل نظر با همتای هندو جایی می گیریم که جمهوری اسلامی ایران بنای صالح است باید خطوط برزخ پیام او و نهی آن را بلند کرد خاطرات گرد گری در وین تاکید بر کرد.

به قلم گازارش فارس، نقش خاطرات هشتم از وین با چشم انداز طرح نهی از سوی ایالات متحده آمریکا ایران به عنوان رز سه شنبه 19 بهمن ماه و پس از نفس کشیدن 11 روضه بری مشاوره با ‘پایتخت هایشان با حضور ها’. a’l-lleh, ا Chin) dir پایکت ATTRISH AS SURE GRAFTAH SHAD AND AS AN TIME TH YOU ARE TAKING DRAW SUTOH AND FRAMATHI ARE DIFFERENT DR. موارد دلخواه را دنبال کنید

* ضرورت کار دانشگاه جهانی که در آن توابع خود در قبال افغانستان / ختم جونگ در یمن.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچانین در دید با همتای هلندی، وضعیت افغانستان و اولویت به عنوان یک انساندوستانه و رصدگی در وضعیت آورگان و پاهاگویان افغانستان، کار دانشگاه جهانی را ضروری دانست. کار دانشگاه جهانی در باین و دارک ظریف یشدور خواد.

به نام گذرش فارس امیرعبداللهیان حماشینین غرنج یمن و اوضاع بیرون شادان گذاشتی کنترل سیگنال کردی را کجا گذاشتی و دادی: کجا گذاشتی فایده ای در آن نیست چنین به عنوان منطقه آشیانه و لازم است که در قبال منفعت مردم پاسخگو باشند.مسیر پایانجونگ و با دور زدن نظامی و پگیری راهکار سیاسی، انتهای بخشند.

* سفر یک وزیر خارجه هیلند، دار آینده، نازدیک، تهران/ آمیدواری که داروین در آن موافقت کرد.

«ووپکه هوکسترا» وزیر امور خارجه هند نز ببراز خرسندی از ددار با حسین امیر عبداللهیان برجسته آمیدواری کرد بازودی در تهران صفر و آز نازدیک با وزیر امور خارجه کوشورمان در مرداش بسط مسائل موضوع و مصالح و یک تبادل نظر

وزیر امور خارجه هیلاند همچنین، بابراز عمیدواری، وقوع اجماع در کوتهترین را در زمانی که امکان پذیر شد و به نظر آن نوارهای جدیدی معرفی شد و در حضور آمادقی هیلند از نظر پیوندهای بین آن و آن را به او نسبت داد. پیوندها، و ظهور همکاریها در ایران تایید کردهاست.

به گزارش فارس، حسین امیرعبداللهیان همچنین، پاورقی کنفرانس، شورای امنیت، مونیخ، با رئیس عموم مردم الجزایر، دبیرکل سازمان مل و وزرای خارج از بوسنی، قطر، هند، آلمان، بلژیک، سود و عراق، نیز. -دیدار دجاز فرانسه دیروز جمعه یک دوره سا روز ماه منخ ایالت برگیزاری است. حسین امیر عبداللهیان بادین منظور دیروز (جمعه) بخش مونیخ شاد.

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست