افتتاحیه زمین چمن مسعه بخش کلات مورمور


با حضور گازارش خبرگزاری فارس از ایلام امروز با حضور مدیر ورزش و گوانان آستان زمین شمن مسائی مورموری بهرا برداری رئیس.

مظفر علیشایی در حاشیه بازد در گیفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس نمایش کردها: زمین شاهمان مسعانی با تعداد میلیارد یارد و یک میلیون تومان با بهربردری نهایی راسید.

ما ادم دادیم: گسترش منطقه سرانا فادی ورزاشی، فرحم اوردن باستر و زمیننا شکوفه، آمادگی شیدن و رازشی مخصوصاً فوتبال در ورش محبوب، فرهنگ یابی، شادابی و عاقبت کاریابی در آن و واسطابشتنجه و موثر آن کجاست. فرم؟

دیرکل ورزاچ و گوانان استانبول ایلام خاطرشان کرد: پاهای یک انجم که در آن پروه از خرداد 14000 آغاز و در زمان کانونی ب بیان رشیده است.

ما افزود: ملاحظات لازم در نظر وقایع شما، مردم، مردم، مردم، مردم، مردم، مردم، مردم.

انتهای پیام / 970811
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست