افزایش 34 درصدی بازدید کنندگان سند شده در استان زنجان


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند زنجان، اجتناب کرده اند ابتدای اجرای قالب نوروزی اداره کل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی استانداری، تمامی آمار خودروهای درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی به استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مسافران جابجا شده در محورهای استانداری ادعا شد. ، مرتفع است.

مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی استان زنجان {در این} اتصال در اظهار داشت وگو با خبرنگار فارس تصدیق شد: اجتناب کرده اند 25 اسفند 90 تا 30 فروردین 1401 انواع خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 589 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 879 تجهیزات خودرو در خیابان های استان زنجان تردد کردند.

عبدالحسین علی اکبری افزود: ارزیابی ترددهای سند شده در نوروز امسال نسبت به سال قبلی آرم می دهد کدام ممکن است انواع خودروهای درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی به راهنمایی نسبت به مدت درست مثل سال قبلی 34 نسبت افزایش داشته است.

وی انواع مسافران جابجایی ناوگان کلی استانداری زنجان اجتناب کرده اند ابتدای اجرای قالب نوروزی را به 13 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 833 مسافر ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: ارزیابی این انواع مسافر با انواع مسافر در سال قبلی افزایش 28 درصدی را {در این} انواع مسافر آرم می دهد. نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقالات

مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی استان زنجان اجتناب کرده اند کاهش 4 مصدوم تصادفات خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اجتناب کرده اند ابتدای قالب نوروزی تاکنون سه نفر بر تأثیر حوادث رانندگی در استان جان باخته اند.

وی با طرفدار به رانندگان برای رعایت مبانی راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی، افزود: رعایت مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار در تمامی شرایط به طور قابل توجهی در ایام نوروز در مورد سفرهای مکرر، شرط بازدید ایمن برای شما ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مشتریان خیابان ای است.

علی اکبری با ردیابی به اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین قالب «همراهان ایمن بازدید» خاطرنشان کرد: این نظرسنجی با مانترا «2 ساعت رانندگی، خوب ربع آرامش» را انتخاب کنید و انتخاب کنید با هدف کمک به امنیت مسافران نوروزی طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا شد.

بالا پیام / 7304
این را برای صفحه اول توصیه دهید