الزام قانونی به پذیرش {ضمانت نامه} های صندوق پژوهشی موسسات دانشجویی


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند گرگان، سید محسن دهنوی عصر در حال حاضر در نشست بهبود اقتصاد اطلاعات بنیان در استان گلستان تصدیق شد: عملکرد مدیریت در تذکر مردمان در موضوع اهتمام به دستور اطلاعات بنیان، تغییر آفرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده مهم بود.

وی یکپارچه داد: نگاه به گذشته کدام ممکن است اجتناب کرده اند نمایندگی های اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات صحبت می کردید ارائه می دهیم می خندیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده در حال حاضر با حمایت مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضع ایشان با اشاره به اهمیت اطلاعات در ساخت ثروت به اهمیت نمایندگی های اطلاعات بنیان بازخورد کسب اطلاعات در مورد اهمیت نمایندگی های اطلاعات بنیان اصلاح کرده است.»

یکی اجتناب کرده اند اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما در قوانین هماهنگی کردیم کدام ممکن است بخش آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری استان در شورای این سیستم ریزی استان عضویت داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این پس در دوره ها دعوت شوند کدام ممکن است این گام بزرگی است. به رسمیت شناختن پارک های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری».

دهنوی تصریح کرد: تعهد بی نظیر پارک همراه با بهبود خانه باید تسهیل در تسهیلاتی باشد کدام ممکن است به نمایندگی ها داده تبدیل می شود از اگر اجتناب کرده اند این نمایندگی ها حمایت نشود ضرر زیادی می بینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرر می کنیم.

* 700 میلیارد تومان در بودجه وزارت علوم برای حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی های اطلاعات بنیان دیده شد

وی افزود: استاندار گلستان یکی اجتناب کرده اند سه استانداری است کدام ممکن است در بخش مالی سرزنده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا ممکن است اجتناب کرده اند استاندار گلستان اینجا است کدام ممکن است 20 سهم در هجدهمین توانایی رصدی استان برای حمایت اجتناب کرده اند کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای اطلاعات بنیان ارزش شود. به استان در سهمیه کشوری {کمک خواهد کرد}.»

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ذکر شد: در بودجه سال 1401 وزارت علوم 700 میلیارد تومان برای حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی های اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارک های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری اختصاص کشف شد.

دهنوی ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند سود های استان گلستان افزایش ورزش های کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامپروری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت از گرفتن صنایع تولیدی است کدام ممکن است ممکن است با پیشروی نمایندگی های اطلاعات بنیان {در این} راستا اتفاقات بزرگی را در استان رقم بزند.

* موسسه مالی ها، بیمه ها، مالیات های مایل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های اطلاعات بنیان سقوط کرده اند

وی در {پاسخ به} انتقاد یکی اجتناب کرده اند مدیران نمایندگی های اطلاعات بنیان اجتناب کرده اند انجام موسسه مالی ها در حمایت اجتناب کرده اند این نمایندگی ها، ذکر شد: موسسه مالی ها ساخت، بیمه، مالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های اطلاعات بنیان را کاهش داده اند.

عضوهیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ذکر شد: در قوانین در اطراف زدن ساخت موسسه مالی های اطلاعات، موسسه مالی ها موظف به پذیرش {ضمانت نامه} صندوق تحقیقات شناخته شده به عنوان ضمانت تسهیلات نمایندگی های اطلاعات بنیان هستند.

* اگر موسسه مالی ها را رها کنیم اوج کار می توسعه / باید اجتناب کرده اند حمایت مدیریت برای دنیای اطلاعات بنیان سپاسگزار باشیم

دهنوی ذکر شد: محافظه کاران باید موسسه مالی ها را وارد بخش کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را {به سمت} حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی های اطلاعات بنیان سوق دهند از موسسه مالی ها کنجکاوی ای به حضور {در این} بخش ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر موسسه مالی ها را رها کنیم بازو به کار خواهند شد.

وی ذکر شد: باید قدردان حمایت های مدیریت اجتناب کرده اند عالم علم باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدانیم کدام ممکن است این حمایت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط در حال حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانترا سال تحریک کردن شکل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید ساعت شب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز جهاد کنیم تا بتوانیم {در این} راستا امتحان شده کنیم. {برای تغییر} ساخت مردمان بر مقدمه اطلاعات.”

نوک پیام / 8304
این را برای صفحه اول اصرار دهید