امام جمعه بندرعباس: آخر سال را پیام نبینیم


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بندرعباس، حجت الاسلام محمد آبادی زاده ظهر در این زمان در خطبه های نماز جمعه بندرعباس با ردیابی به پیام های مستمر سال با موضوعات مالی مبنی بر اینکه هدف اجتناب کرده اند این پیام ها سنت سازی است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این موضوعات ادبیات کلی محله است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان عمومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامل آن را تحمیل می تنبل.

وی با خاص اینکه مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات مسئولیت دارند در رفع مشکلات مالی موقعیت آفرینی کنند، خاطرنشان کرد: نباید به نامگذاری سال شناخته شده به عنوان نوک مجلس نمایندگان به نظر می رسید کنیم، اما علاوه بر این مسئولیت ماست کدام ممکن است این نامزدها را رودخانه ای در محله کنیم. .. در موجود است حرکت کنیم.

امام جمعه بندرعباس با تاکید بر اینکه در منبر نماز جمعه قطعا به موضوع علما اصولاً ملاحظه خواهم کرد، ذکر شد: این نامگذاری سال جزء ملایم خطبه های نماز جمعه {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور مکرر آن را دنبال می کنیم. “

حجت الاسلام عبادی زاده با ردیابی به هفته مساجد، موقعیت این کانون را برای منصفانه انقلاب فوق العاده ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: در تداوم انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی در گام دوم انقلاب اسلامی، موقعیت مساجد باید موقعیت آفرینی تنبل. رئوس مطالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل داده شود. می دانم کدام ممکن است نظام اسلامی مدیون مساجد است. محله مسلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤمنانی کدام ممکن است در سایه مسجد عظیم شدند، مدیون مسجد هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند مسجد مراقبت کنند.

وی آرزو کرد تشکیل کرسی های معرفت در مساجد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: جامعه سازی {در این} زمینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوند حلقه های معرفت بین مساجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهضت انقلابی نیازمند بازنگری در موقعیت شخصی نسبت به مساجد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالمندان باید انگشت بچه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان را بگیرند. «را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را به مسجد بیاور را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پیوند عصر ها را ورزشی کن.

مشاور ولی فقیه در هرمزگان اجتناب کرده اند پایگاه های بسیج، کانون های باکلاس مساجد، امام جماعت مساجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت امنای مساجد خواست اصولاً موقعیت آفرینی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را به 4 رکعت محدود نکنند. آه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را ببندید. درگاه مسجد.

انتهای پیام/ 88055
این را برای صفحه اول هدایت دهید