امیرخان متکی: اجازه نخواهیم داد اجتناب کرده اند آلودگی افغانستان علیه دیگران استفاده شود


امیرخان متقی، وزیر امور خارجه مقامات لحظه ای طالبان در حال حاضر (پنجشنبه) در دیدار با وزیران خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران کشورهای همسایه افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطر ذکر شد: ما نمی‌خواهیم وضعیت سخت قبلی تکرار شود. امارات متحده عربی. اندونزی در تونس را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین. ما افغانستان را برای همه مردمان افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه مردمان افغانستان می خواهیم کدام ممکن است در کشورشان مسکن خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاد داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با همه کشورهای همسایه روابط خوشایند داشته باشند. در نظر گرفته شده می کنم اتصال ما {به سمت} مثبتی {می رود}.

وی افزود: آرزو می کنیم کدام ممکن است افغانستان اجتناب کرده اند تذکر مالی پلی بین آسیای مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب آسیا باشد تا بتوانیم برای کل قلمرو رفاه به ارمغان بیاوریم. سه میلیارد نفر در احاطه افغانستان مسکن می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه باید اجتناب کرده اند آن بهره ببرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای قلمرو را به هم نزدیک کنند.

وزیر امور خارجه مقامات لحظه ای طالبان ذکر شد: ما به هیچ کشوری اجازه نمی دهیم در افغانستان مداخله تدریجی، افغانستان را اشغال تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آلودگی افغانستان علیه دیگران استفاده تدریجی.

امیرخان متقی با خاص اینکه آمریکا تحریم های سختی را علیه ما اعمال کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اموال ما را بسته است، پرسید: وقتی نخواهیم کرد اجتناب کرده اند دارایی ها شخصی استفاده کنیم، کمک های بشردوستانه چه معنایی ممکن است داشته باشد؟ گویی بوته ها ما بسیج می‌شوند، ما می‌خواهیم تحریم‌ها برداشته شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر می‌خواهیم افغانستان متکی به خود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باثبات باشد، بیشتر است همه ملت‌های حاضر {در این} نشست منتظر نمانند تا آمریکا مقامات ما را به رسمیت بشناسد. . امیدواریم کشورهای قلمرو {در این} زمینه پیش قدم شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر سیاسی ما را به رسمیت بشناسند.

وی یکپارچه داد: صندلی ما در اختیار کسانی است کدام ممکن است قبلا مشاور ما در گروه ملل بوده اند. خواه یا نه این شخص خاص مشاور مقامات افغانستان است؟ چرا جایگاه ما در گروه ملل متحد را بگیریم؟ چرا حقوق مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات افغانستان را اشغال کردند؟

امیرخان متکی با ردیابی به خواستن افغانستان به واردات محصولات اجتناب کرده اند خارج ذکر شد: افغانستان تکیه کن به واردات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای واردات خواستن به سوئیچ پول داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم افغانستان وفاداری داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای تولید دیگری افغانستان را بی وفاداری نکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات ما باید افغانستان را بشناسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک تدریجی. در بهبود مالی».

او ذکر شد: «افغانستان در 20 سال قبلی عقب مانده است. ما بیمارستان، آزادراه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده خوشایند نداریم. افغانستان برای کاهش جریان مهاجران افغان نیازمند بهبود است.

متکی در یکپارچه اظهارات شخصی به موضوع آموزش در افغانستان ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: موضوع آموزش در افغانستان {به دلیل} کرونا دچار اشکال شده است. آرزو می کنیم پیشرفت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید با گروه جهانی نبرد نداشته باشیم. رئیس ما نگفته کدام ممکن است ممنوعیت تحصیل خانم ها موجود است، اما علاوه بر این آگاه است کدام ممکن است بعداً آموزش متوسطه برای زنان تحمیل تبدیل می شود. ما 15 هزار کارمند در بخش پزشکی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخواهیم کرد حقوق 90 ​​هزار معلم را تیز کردن کنیم.

وی با ردیابی به مشکلاتی کدام ممکن است افغانستان در 40 سال قبلی با آن گذراندن {بوده است}، ذکر شد: ما نمی خواهیم خوب سری امتیازات را تکرار کنیم. همه اقوام در حکومت هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیرانی اجتناب کرده اند تاجیک ها، بلوچ ها، ترکمن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتون ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیرانی اجتناب کرده اند پنجشیر، بدخشان، قندهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کابل هستند. اجتناب کرده اند مقامات اشرف غنی 5000 کارمند با ما کار می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما حتی خوب کارمند را ریختن نکردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی را کدام ممکن است باید به آنها تیز کردن می شد، پرداختیم. بدنه بی نظیر حکومت اشرف غنی باقی مانده است با ما واقعاً کار می کند. انتخاب گرفتیم کدام ممکن است کمیته ای متشکل اجتناب کرده اند شش وزیر تشکیل دهیم تا همه افغان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که اجتناب کرده اند ما عصبانی بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت را توقف کردند، به ملت بازگردانیم.

امیرخان متقی افزود: نبرد ما در کشتی با داعش را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های تروریستی فوق العاده مؤثر است. در هفت ماه قبلی، کاری کدام ممکن است ما انجام دادیم، آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید 40 ملت تولید دیگری نتوانستند انجام دهند. با بودجه فوق العاده کمتر اجتناب کرده اند آمریکا، علیرغم همه مشکلات، ما توانستیم داعش را مهار کنیم، در 4 ماه قبلی نتوانستیم خوب حمله عظیم را انجام دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی جدید را توسل به کنیم. بعد از همه برای داعش بازاریابی هم می شد. ما به حمایت جهان خواستن داریم. روزی کدام ممکن است آمریکا افغانستان را توقف کرد، از کیت را برای تعقیب جنایتکاران اجتناب کرده اند بین برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما {در این} زمینه به کمک خواستن داریم. ما توانستیم ورزش های تروریستی را متوقف کنیم. 50 ملت در افغانستان بودند با این حال نتوانستند داعش را مهار کنند.

وی خاطرنشان کرد کدام ممکن است میلیاردها دالر کمک های بشردوستانه برای افغانستان تصویب شده است، با این حال این کمک ها برای اجاره محل کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا تیز کردن معاش استفاده تبدیل می شود. اگر کسی تمایل دارد به طور مستقیم به افغانستان کمک تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن حمایت تدریجی، بیشتر است به جای آن گروه های غیردولتی اجتناب کرده اند حمایت مستقیم برخوردار شود.

وزیر امور خارجه مقامات لحظه ای طالبان ذکر شد: ما نیروهایی را برای تعمیر اولویت ها در مرز با تاجیکستان فرستاده ایم.

امیرخان متکی افزود: برای تعمیر اولویت های تولید دیگری ملت ها گام های شدید برداشته ایم. پاکستان نیز اولویت هایی دارد. برای برقراری ایمنی در مناطق مرزی اقداماتی انجام داده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید با ایران گام های بزرگی برداشته ایم. اجتناب کرده اند تذکر مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود مالی، ایران، ازبکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکمنستان درهای شخصی را به روی ما باز کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد افغانستان را پویاتر کرده اند. بدون در نظر گرفتن دارایی ها محدودی کدام ممکن است در اختیار داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی داریم به آسانسور مقامات افغانستان کمک کنیم، در بلند مدت گام های عکس نیز برخواهیم داشت. اگر مقامات تضعیف شود به نفع کسی نیست.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید