امیرعبداللهیان: آمریکا و غرب مسئول هستند


توسط گازارش سرويس در ميان آسياب ها، خبر گازاري فارس، «حسين امير عبداللهيان» و وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران منتسب به راسيدين.

امیر عبداللهیان شامگاه شنبه با همراهی «کریستین امان پور» دورهمی شبکه سیانانه پاسخ داد: آیا بخشی مانند جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ چون دولت اقائی رئیس داکتر ویل جدی درد برای اینکه به خوب دار وین داست پدا کانیم.

ما در جایی که همراهش، که بخش کوتهی به عنوان را امانپور دیر صفحه توئیتر خود منتشر کرد، تصریح می‌داد: «دولت آقایی رئیس پزشک تکد درد و عالیکمند استکه به شما موافق خوب و فوطی دشته هستید».

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران [واقع‌گرایانه] بورکرد نکانند، مسلماً مسئول احتمال خاطرات خوهند بود.

امیر عبداللهیان همچانین در پاسخ تاکید کرد: «در مورد اینکه خوشبینی چه اشکالی دارد، همان خوشبینی است.

ما که در المان حضور درد، پیس به آنجا که نیز در کنفرانس امنیتی مونیخ کرد رسانه که ایران متعهد شده توسط آیان موفق گفتوگوهای کجاست مکان و همه طرح های من که باید میگرفتیم رایم رحیم رحیم آه من ببر.

کاشورهای غربی از زمان آغاز خاطرات رافعل تحریم در وین انجم عملیات رسانه آی و روانی برای مسقرنمای ایران را در دار اددستور کار قارار دادند. در نهایت فرانس نز وزیر امور خارجه در بیانیه ای با نقطه اوج خود رشیده خاطرات وین کجاست و این پایان روز است.

جایگاه فعلی «علی باقری» در یاد کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در بیانیه «بیش وقت توافق است» کجاست؟

ساعت پایانی چهارشنبه 27 بهمن ماه نیز باقری در توییتی را بچرخانید: بعد از چند خاطره پراکنده شد، زمانی بود که موافقت کردید، اما یک زمانی دید. وائبنی، خدری از زیاد خواهان به کارگردانی تجربه چهارسال. زمان طراحی مهمانی، خاطرات من از چه فرار سیده است.

فقط «میخائیل اولیانوف» نامی روسی هستند در خاطرات وین نز در توافق ازهر باقری گفتم: وقت آن است که در خاطرات وین دربارا، برجام است، طرح های نهایی را انجام دهیم.

پایانی سه شنبه شب 24 ساعت بهمن ماه «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در توییتی با اشاره به گفتوگوی تلفانیاش با «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی فدرال آروپوین دربارا دربارا محمدح: راند روی به گلوسست، در مورد هان برخیز موضوعات مهم، پیش روی دکل. ابداعات یک حزب ایرانی با قانون اساسی تصمیم دادا موافق است، اما توافق نهایی منوط به حقانیت «رفطار مسئول آن» توسط یک حزب غربی است.

با حمایت یخانبه همچنین «امانوئل ماکرون»، رئیس افکار عمومی فرانسه، در تأیید ضرورت تثبیت آن با اجماع، خاطرات جایی که هستید، فرصت باقی روز را به ایران دادید. فرصتی برای بهره مندی از کانادا و طرح های سیاسی خود، بر اساس اجماع و نظر شما. (قطعات پچتر)

پایان پیام/خ
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست