اولین اهدای عضو ابدی در قم در سال 1401 شمسی


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند قم به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی دانشکده علوم پزشکی قم، ولی الله صمدی کارشناس پاسخگو برای واحد کشاورزی دانشکده علوم پزشکی قم اظهار داشت: شخص نیازمند پیوند عضو احیا تبدیل می شود. .

وی افزود: پس اجتناب کرده اند صحبت‌های صورت گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید با تایید خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوع دوستی آن مرحوم، اعضای حیاتی وی یک بار دیگر مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن را به برخی اجتناب کرده اند مبتلایان بدحال بازگرداند.

صمدی اظهار داشت: سال قبلی 13 عضو در استان قم اهدا شد.

انتهای پیام/ 78032
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید