اولین سالگرد شهدا جاستجوگور نوری کادر زرباطیه عراق شهید شید


به نام گازارش شور و مقاومت خبر گازاری فارس، اولین سالگرد، شهادت فرمنده گشتوگور، نور شهید علی رضا گل محمدی و همرزم شهیدش محمود حاجی قاسمی روز شنبه 30 بهمن ماه از 15 هجری قمری، مرقد مرج.

مجلس ید امام و شهدا، حجت الاسلام سیدحسین مومنی از ایراد سخنانی میپرداز کجاست. همچنین اصغر زنجانی و نریمان پناهی به یاد اهل بیت عصمت و طهارت مرثی سرایی خواهان پرداخت.

سیر ارتباط آدما با فرهنگ، نوع دوستی و شهادت شاهدی بر شعر خوانی احمد بابایی خواهان بود. برنامه از درجه اولین سالگرد شهادت علیرضا گل محمدی با اجرای گروه سرود صفیر عشق آست.

مراسم که همرا با رئات کامل پروتکل های بهداشتی، خواد بود در معراج شهدا، وجیه در خیابان وحدت اسلامی، ناحیه جنوبی پارک شهر، انتهای خیابان بهشت، کوچا معراج برپا میچود کجاست.

به گزارش فارس، سردار علی رضا گل محمدی به همراه همرزمش محمود حاجی قاسمی در روز پنج شنبه 30 بهمن ماه 1399 سیر عملیات معاینه پکرهای شهد زرباطیه، عراق، داراثر برخوردار پامین بهند شهدات. پکر شهید گل محمدی سوم اسفندماه 1399 درهم حضرت معصومه (س) در جوار شهید شهروز مظفرینیا (استانداران سیرتیم سباد شهید حاجی قاسم سلیمانی) به خاک سپرده شاد.

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست