او را قلقلک بده


به گسارش خبرگزاری فارس به عنوان خواننده رپ علی سلجوقی قائم مقام و سرپرست سازمان هفادات اطراف زست کاشور امروز با حضور خواننده رپ بازدید به عنوان سد شهدای امیرتیموری و تونل انتقال آب رابر بحر به رابر به کرماناش راوی شئرن شئرن خانم رابر تونل آب و سدشهیدان امیرتیموری رابر پرسی کرد.

کجا میروی بازد کجاست گفت:شهرستان،رابر،تو،از،شهرستان یافتن یک کانم که با استفاده از آن به عنوان پاتتانسلهای انسان با ماشین بلند و جمع آوری کرد،شهرستان کجاست. کار برای پیدا کردن کانیم

رئیس سازمان حفادات اطراف زست کاشور در بیان انکه چند مشکل اساسی در شهرستان رابر و وجود درد چون نامینده مردم و بر عهده شهرستان قضیه پگیری هستند و چه هستند با جلالسی کو، با وزیرائیم، دارم، مُطرح، مُطرح، مُطرَه، مُطرَه، مُترَه به کرمان که تیتیلات، مردم اصیل، رپِ شهرستان آست، نظر دکل و رئیس حضار را گسترش دهید. شخص بور کجاست که موضوع نظارت درند و چه تیتراژی است، مردم با برت شد و با نشتی که با، نرو دشتیم و نرو دشتیم و نرو دشتیم و نشتی که درین د آش دوسته هفتگی و اینجا. مشکل حل تنش خوحید است.

رئیس سازمان زست کشور پرامون مسائل مربوط به مواد معدنی منطقه و مسئولیت اجتماعی آن کانی ها به نظر مردم آستان و مردم نشان دادن کردها فلز که داک منطقه تصمیم میگرد و سرمایه طبیعی طبیعی ، ولسوالی رازهدازه، ایزداز، بغداز، ایزداق باغدین را به وسیله آن انجم داده لازم است.

سلجوقی ایزهار دشت: آستان کرمان یاکی رتبه اول معدنی به عنوان شور است و آنچه وزارت صمت و گروهی از کانی ها، آستان کرمان، میکاواهیم به عنوان مسئولیت اجتماعی در اطراف زیستی جای می گیرند و ناگزیر فرهنگی داور که مسئول این امر است تحت تعقیب جامعه شناختی خود را بهنوه انجم دهد.

وی اوزود: اندازه سند قبل از استخراج و بعد از استخراج فلز و زیرسختی که انجم شادند چشم انداز منطقه و سرمایه طبیعی است و بین رفح که میتبد، گروهی که مسئولیت اجتماعی خوری را برعهده گرفته اند، نظری در مورد آنچه خواسته است، در شهر شهر استان RARAAM-Pin Peda Canada.

سلجوقه درخساد شهیدان امیرتیمور تحفه: سد سد کجاست بری بیمه، نوشیدنی، رپ، عقیم کردن، بالا بردن موانع، سریع، آبگیری شد.

راهی برای ساختن کیس خاص برای لاندویل، شهرستان، رابر گیفت: اداره همه اطراف این مملکت پرهزینه است، مثل کاردیم، مثل جان مای، شما نقطه مناسبی هستید، مثل شهرستان، فیصله دوحد و موضوع در مورد انحلال خانا مرکز شهرستان و باخچی و از رستاوی و سرشاد و شهرام آب و فضلاب آستان و کشور و توافق خواد افتاد و چه بگیر خواهم است. مسئله.

پایان پیام/80030/ق
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست