ایران باید اجتناب کرده اند بازار 600 میلیونی کشورهای همسایه استفاده تنبل


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند زنجان، آیت الله علی خاتمی ظهر درست در این لحظه در خطبه های نماز جمعه زنجان با تشریح شعارهای سال های قبلی اجتناب کرده اند سوی مقام معظم مدیریت، گفت: سال مالی انواع شد.

مشاور ولی فقیه در استان زنجان با ردیابی به نیاز باور مانترا سال برای حرکت در هدف رشد یکپارچه داد: نوشتن مانترا سال در گفتمان های اجرایی کافی نیست. هدف مقام معظم مدیریت سالها نوشتن برای کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار همزمان {بوده است}.

وی با تاکید بر لزوم افزایش ساخت اطلاعات، افزود: مونتاژ عالی صنعت اساساً مبتنی بر اطلاعات نیست، اما علاوه بر این ساخت اطلاعات به این معناست کدام ممکن است مبنای ساخت علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات بر توانمندی های درونی است.

آیت الله خاتمی با تاکید بر وجود سرمایه های عظیم آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی در ملت یکپارچه داد: ساخت وسایل اطلاعات بنیان به معنای استفاده دقیق اجتناب کرده اند این سرمایه ها است.

امام جمعه زنجان به اقدامات دشمن برای تحمیل فضای ناامیدی در گروه ردیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: دشمن امتحان شده می تنبل القا تنبل کدام ممکن است نظام اسلامی ناکارآمد است با این حال ما آرم داده ایم کدام ممکن است می توانیم.

مشاور ولی فقیه در استان زنجان با ردیابی به پیشرفت های ملت در برخی زمینه ها، افزود: ایران کشوری با پیشرفت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موفقیت های فراوان در بخش پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت نیروی دریایی است.

وی یکپارچه داد: اگر ساخت ما مقاوم باشد بازار 600 میلیون نفری {در سراسر} ملت در بازار موجود است.

آیت الله خاتمی با ردیابی به حلول ماه مبارک رمضان ذکر شد: ماه های رجب، شعبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمضان بهتر از زمان برای انبساط روحیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقرب به خداوند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند این شانس استفاده کنیم. مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیا را برای کنار هم قرار دادن کردن برای کمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را هدر ندهید.

نوک پیام / 7304
این را برای صفحه اول اصرار دهید