بازدید 2000 مسافر اجتناب کرده اند اماکن تاریخی زنجان


محمدرضا محمدپور معاون میراث زیبایی شناختی استان زنجان در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار فارس در زنجان همراه خود ردیابی به بازدید 2 هزار مسافر اجتناب کرده اند بناهای تاریخی استان تصدیق شد: در جاری حاضر 2000 مسافر اجتناب کرده اند بناهای تاریخی استان بازدید می کنند.

معاون اداره کل میراث زیبایی شناختی، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری استان زنجان همراه خود ردیابی به کمیت فوق العاده بیش از حد بازدیدها در ایام نوروز نسبت به روزهای روال ذکر شد: همراه خود ملاحظه به تمایز این خانه باید اجتناب کرده اند بدو ورود تدابیر ویژه ای اندیشیده شود. برای خروج مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای نتیجه گیری این امر اجتناب کرده اند زور استفاده شده است.

وی ذکر شد: اطمینان حاصل شود که {اطلاع رسانی} بیشتر ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران نوروزی نسبت به اماکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار تاریخی در نقشه ها، کتاب های اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تابلوهای مرحله شهر حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} شده است.

محمد پور علاوه بر این اجتناب کرده اند برگزاری گشت های نوروزی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: گشت های مشترکی اجتناب کرده اند سوی اداره کل میراث زیبایی شناختی، بهداشت، تعزیرات، صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش تماشا بر واحدهای گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامتی در ایام نوروز تشکیل شد.

وی به تجزیه و تحلیل دانش حال در استانداری صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: کیوسک های {اطلاع رسانی} گردشگری در مرحله یک در قالب بروشور، نقشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوح فشرده همراه خود هدف راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد مناطق گردشگری زنجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل {اطلاع رسانی} برای گردشگرانی کدام ممکن است وارد استانداری می شوند می باشد. در عوامل درگاه قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله های شهری شلوغ.

معاون مدیرکل میراث زیبایی شناختی، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری استان زنجان تصریح کرد: این ضوابط در درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی شهرهای استان در {پاسخ به} مسافران نوروزی برای راه اندازی شد امکانات اقامتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری افتتاح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان ما رشد گردشگری است. زیرساخت در شهر

انتهای پیام/ 73005
این را برای صفحه اول اصرار دهید