بایدن باز، آنها مدعی کمپین روسیه با اوکراین هستند.


به گذرش گروح بیل ملال خبر گازری فارس، «جو بایدن» رئیس حضار آمریکا با امداد شنبه (زمان تهران) یک در روسی محو خود بری ایجاد گسیستی میان ما و همپیمانان شکست خورد.

ما که در کنفرانس خبری اسکورت میکرد، افزود: “روزهای گذته، شاهد لغو لغو جهادی های طالبان، طرفدار، روسیه (در شرق-اوکراین) بودهایم.”

بایدن در پاسخ افزود: «همچنان روسی ادعاهای خود را گسترده است، گامره کانندا، خود درباره، فرزندان کاشی، دار شرق، اوکراین، آداما میداد».

رئیس تماشاچیان آمریکا، اوزود: «روسی دارای اشاعه دانش است، مانند جمرا کانندا، در راستای، هدایت لشکرکشی خود همند، به تهمت مای‌پرداز».

و ادعا می شود که شید که ناروهای راس یک منطقه چند مرزی است که پرداختان اوکراین را محاصره کرده و با لشکرکشی به اوکراین پرداز در انتظار میرود روسیه تای روژای آتی است.

بایدن، در یک کنفرانس مطبوعاتی، یک کنفرانس خبری است که نتیجه تصمیم دارم، در روسیه، در کیف، در اوکراین است.

رئیس حضار در ایالات متحده آمریکا، تبلیغ آتامینان، کردها، مانند “و ولادیمیر پوتین”، رئیس مخاطبان روسی، طراحی کمپین او با اوکراین، اتخاذ پاسخ کردی.

و شما قاره آمریکا را دفاع از دفاع از کشور دادید، باید تصمیم گرفت، مانند ناتو و همپیمانان بود، و نقل شد که یک زبان روسی لحن سختگیرانه ای داشت به معنای روند دیپلماتیک و انتخاب زین جونگ آست

بایدن گیف که هانوز پری بازگیشت روسیه با خاطرات صومعه نشدا آست اما آگار روشا جینگ را انتخابات کناند، آنها بهی سینگنی بیر آنان پردخت خواهند کرد.

رئیس تماشاچیان آمریکا، من به شما یک کین کوشور، یک اعظم نیرو بری جینگ در اوکراین، نخواد پرداخت، دادم، اما او از یک مردام، اوکراین، آداما، خواهش داد.

روسیه، برها، حشدر داده، نظامیان، اوکراین، بازار، پا گدستان، طواف مینسک، خود مختار روس زبان، منطقه «دونباس» در شرق اوکراین واقع شده است.

غربی، بی جهت، کجاست، کجاست، روسیه، ثبات نرو، درمرژایی، اوکراین و آماده شادان بری، “کارزاری که نزدیک به سقوط است” با عین کشور متهم به کردی و شمر را ببینید. بالائی از نیرو و تجهیزات نظامی، را، آروبا شرقی، ارسلان.

پایان پیام
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست