ببخشید “درگا نظربایوا” نام نمیاندقی پارلمان قزاقستان است.


به گذرش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، «درگا نظربایوا» دیختر اولین، رئیس عامه و پیشوی ملت قزاقستان نامینده پارلامان است که کاشور به داد پناه می برد.

مظاهر خود در جایی که من منبع هستم را به نیت توسعه کامل فعالیت های اجتماعی شاردستانه، فرهنگی و خیریه مرکز کانادا داریم.

نظربایوا نقش آدم در نقش مردم قزاقستان حزب «نور آتان» ری داد اعضای حزب و راهبری جایی که کاشور خاطر اعتمادی راه کرندند اسپاسگزاری کرد.

بنابیر سخنان وی، حوادث غم، انگس، ژانویه، امسال، نشان داد که، بدون آسمان آرام، بدون اتحادیه مردم در قزاقستان، هچ شکوایی و گسترش آن، پچتر در کاشور و حضور نخواد دشت.

وی وای ماه ژانویی سال گاری میلاد در کوشورش را ییک تردی بازار باری همه مردم قزاقستان کرد آدرس.

باید گفت که چندی قبل از دارخواستی بلافاصله «دریگه نظربایوا»، ناماینده پارلمان و دیختر بزرگ اولین، رئیس جمهور قزاقستان، موتره را بهانه کرد.

اگر به دنبال حزب هستید، حزب حاکم «نورتان»، دار سخنانی، نام نیکو به شما داد، «دختر بزرگ نظربایف»، «باید دو طالبانه» بهانه داد.

بنابیر سخنان وی، نعم و نعم خانوادغی وی را با یک رژیم استبدادی مرتبط با میدانند که در قزاقستان ایجد شاده آس.

پایان pyam/h
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست