بخش عمده تماشاگران گیلان شاد | خبر فارسی


به گذرش خبرگزاری فارس از رشت، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کاشورمن در پانزدهمین صفر استانی خود داغیقی پیش ورد فرودگاه سردار جنگل رشت شاد.

دیدار با خانواده شهدا و جماعت از اقشار مردم با حضور دورنششت رایزنی اداری گیلان و بزدید چون زرختایی آستان مرکز برنامه سفر رئیس دولت اضافه می شود. آنها را به دیار میرزا است.

به گاسارش فارس، همزمان با صفر رئیس جامهور به گیلان، میز خدمت در هیمه دستگاههای آگری در شهرستان رشت بهمن پساخگوی به نیازای مردم رهندازی شاده آست و وزارتخانه های نیز جمهوریوان خامنه در شهران.

پایان پیام/3389/سال
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست

رژیم لاغری سریع