بخش هایی از آتش سوزی در یک جامعه تجاری، تاریخ تهران


به گازارش خبرنگر شهری خبرگزاری فارس، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آچ نشانی شهرداری تهران آتش نشانی قطعات آتش نشانی انجمن بازرگانی تراچی در بازارگر اشرفی اصفهانی ایزهر دشتشت: تصادف 125 وشن-شهمان فشانه کجاست. جاده؟شدند.

بيان مكان اوليه و گازهاي آتش با لايه آتش اعم از زينه، زين اوليه، انجم، راوي، راوي، قضيه، مورد، مكان، مكان است. یک مکان، یک لایه، یک لایه، یک پاساگ، د، د، د، د، د، آست، .

سخنگویی سازمان آچ نشانی شاهدی تهران خاطرشان کرد: سرشماری شوکه، احتمال علم من، در گذشته.

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست