برای کاهش چند پوند چه مدت باید طناب بپرم؟

سوالی کدام ممکن است می خواهید بپرسید اینجا است کدام ممکن است چقدر وزن کم می کنید؟ خواه یا نه چربی، آب هر دو عضله را اجتناب کرده اند بازو می دهید؟

اجتناب کرده اند بازو دادن آب

شکی نیست کدام ممکن است طناب زدن باعث کاهش چند پوند ممکن است تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین سیگنال کاهش چند پوند اجتناب کرده اند کاهش آب ناشی تبدیل می شود. این اجتناب کرده اند بازو دادن روزی کدام ممکن است ممکن است عرق می کنید شخصی را نماد می دهد. کاهش چند پوند اجتناب کرده اند طریق تعریق ممکن است آسیب رسان باشد. هنگامی کدام ممکن است آغاز به مصرف کننده مایعات کنید، وزن برمی گردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این چیزی نیست کدام ممکن است جستجو در آن هستید.

اجتناب کرده اند بازو دادن ماهیچه

کاهش چند پوند بعدی ممکن است ناشی اجتناب کرده اند عضله باشد. روزی کدام ممکن است برای مدت زمان بسیار طولانی طناب می پرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به درستی} وعده های غذایی نخورده اید، این در حال وقوع است. قدرت ممکن است باید اجتناب کرده اند ذخایر چربی تامین شود، با این حال روزی کدام ممکن است آنها تخلیه می شوند، عضله عامل بعدی است. اجتناب کرده اند بازو دادن عضله خوشایند نیست از غذاهایی کدام ممکن است می خورید را می سوزاند.

اجتناب کرده اند بازو دادن چربی هیکل

وزنی کدام ممکن است می خواهید کم کنید چربی هیکل است. اگر مناسب وعده های غذایی بخورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کبریت همراه خود مقدار بازی بازی کنید، چربی بدنتان را اجتناب کرده اند بازو خواهید داد.

انرژی هایی کدام ممکن است می سوزانید

اگر خیلی مطابقت اندام نیستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده می توانید {به آرامی} بپرید، برای هر دقیقه کدام ممکن است صرف پریدن می کنید، حدود 10-13 انرژی می سوزانید. برای شخص خاص کدام ممکن است مطابقت اندام ندارد، خوب دقیقه پریدن زمان زیادی است. همراه خود افزایش مطابقت اندام را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سرعت جهش، انرژی سوزی به حدود 18 به همان اندازه 22 در دقیقه افزایش خواهد یافت. این بخشها ساده خوب تقریبی است. برای اینکه بفهمید طناب زدن برای کاهش چند پوند چقدر اندازه می کشد، باید وزن شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان چربی را کدام ممکن است تمایل دارد کم تدریجی، بدانید.

خوب هدایت

طناب زدن شناخته شده به عنوان خوب ورزش همراه خود ضربه بیش از حد فکر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همراه خود هشدار به آن است ، ویژه به ویژه اگر ناسازگار هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اضافه وزن} دارید. اگر مطابقت اندام هر دو {اضافه وزن} دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواهید طناب بزنید، اسبابک ها زیر را بررسی کنید:

· 5 دقیقه به همان اندازه جایی کدام ممکن است می توانید فوری راه بروید.

سپس توقف کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدت 30 ثانیه طناب بپرید.

· این دنباله را 5 بار تکرار کنید.

· این کار را 3 بار در هفته به مدت 2 هفته انجام دهید.

· اکنون برای 2 هفته بلند مدت، زمان پریدن همراه خود طناب را افزایش دهید به همان اندازه خوب دقیقه بپرید.

· در تعدادی از هفته بلند مدت زمان پرسه زدن را کاهش داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به زمان جهش اضافه کنید. مثال: 4 دقیقه پرسه زدن – 2 دقیقه جهش.

به خاطر داشته باشید کدام ممکن است همراه خود هر تمرینی هیدراته بمانید.

اگرچه به زانوها، مچ پا را انتخاب کنید و انتخاب کنید باسن شخصی استرس وارد می کنید، طناب زدن {به درستی} استرس کمتری نسبت به دویدن دارد.

متعاقباً {به طور خلاصه}، مدت روزی کدام ممکن است اندازه می کشد به همان اندازه وزن کم کنید در حین پریدن همراه خود طناب، همراه خود مقدار غذایی کدام ممکن است خورده اید تصمیم گیری تبدیل می شود، از تصمیم گیری می تدریجی چه سوختی به قدرت تغییر شده است.