برخورد پراید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جک همراه خود 3 کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروح


به گزارش خبرگزاري فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند مركز رسانه فرماندهي انتظامي استان زنجان، مهدي مناخاني اظهار داشت: مأموران گشت انتظامي يك تصادف در نتیجه «تصادف در نتیجه فوت يك نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروح شدن 2 نفر در زنجان» را خنثي كردند. ” را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگذشت علی “زنجان – قزوین”. “آزادراه. به آنها اطلاع گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

معاون پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی زنجان افزود: {در این} حادثه نیروی محرک پراید همراه خود خودروی جک کدام ممکن است متاسفانه پراید مسافربری فوت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی محرک را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی سرنشین تولید دیگری مجروح شدند.
معاون پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی استان زنجان همراه خود ردیابی به اینکه متخصصان تصادفات رانندگی در جاری بازرسی دلیل برای این حادثه هستند، افزود: رانندگی در شرایط خطرناک جوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است بارندگی ها همراه خود شرایط دوره ای مشخص است، {در این} فصل رانندگان باید صبور باشند. همراه خود حوصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت مثبت تر رانندگی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتما زنجیر چرخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسایل زمستانی به در کنار داشته باشید.

انتهای پیام/ 2308
این را برای صفحه اول سریع دهید