بازرسی اجمالی | کلنگ بهترین نیروگاه عکس ولتایی ملت در محلات تخریب شد


خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند اراک ظهر درست در این لحظه همراه خود حضور استاندار مرکزی، مشاور مردمان فروش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیلیجان در مجلس شورای اسلامی، 2 معاون فرماندار، فرماندار محلات، جمعی اجتناب کرده اند مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید . مدیران بخش شخصی، بهترین نیروگاه عکس ولتایی ملت تخریب شد.

ایجاد عملیاتی نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی عکس ولتایی در محلات در زمینی به مساحت ۱۷۸ هکتار همراه خود رهن ۱۸۰۰ میلیارد تومانی همراه خود حضور استاندار مرکزی تحریک کردن شد.
این را برای صفحه اول هدایت دهید