بازرسی دقیق Turbo Fire – خواه یا نه واقعا واقعاً کار می کند؟

من می خواهم عالی معلم زومبا هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترجیح می دهم سایر تمرینات قلبی از حداکثر را امتحان کنم.

در این متن بازرسی من می خواهم با اشاره به Turbo Fire را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اطلاعاتی با اشاره به وضعیت هایی کدام ممکن است می توانید آن را اکتسابی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر این سیستم های مطابقت اندام Beachbody را همراه خود قیمت برتر {خواهید یافت}.

من می خواهم اولین بار Turbo Fire را در یک واحد Infomercial عالی ساعت شب هنگام ورق زدن کانال ها دیدم. چیزی کدام ممکن است من می خواهم را به تماشای کل فروش جلب کرد، موسیقی های موسیقی رقص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات لذت بخش ای بود کدام ممکن است در کنار همراه خود آنها در کنار بود. این اقدامات علاوه بر این به نظر می رسد کدام ممکن است همراه خود تمرینات کاردیو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاومتی مخلوط کردن شده است. آن یک است امتیاز غول پیکر در کتاب من می خواهم بود.

در ابتدا، قطعاً باید آهسته پیش بروید به همان اندازه اقدامات را یاد بگیرید از می توانند فوق العاده فوری پیش بروند.

این این سیستم اجتناب کرده اند این تذکر برتر است کدام ممکن است عالی انتخاب “New to Class” موجود است کدام ممکن است معادل عالی آموزش برای برخی اجتناب کرده اند اقدامات است.

وقتی تمرینات دقیق را آغاز می کنید، ساده می پرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید می روید. در ابتدا هیچ ورزش کششی {وجود ندارد}. ساده عالی خوب و دنج کردن سریع این برای پیچیدگی‌های زومبا من می خواهم هم همین‌طور است را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم عاشق این هستم کدام ممکن است قلبم فوراً به تپش می‌افتد. بافت می کنم کدام ممکن است قطعاً ورزش بهتری دارم.

Turbo Fire مختلط اجتناب کرده اند اقدامات ترافل بوکسینگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقص است کدام ممکن است آن را فوق العاده لذت بخش می تدریجی.

اگر قبلا زومبا را انجام داده اید، این این سیستم معادل زومبا روی استروئیدها است. است و نه شدیدتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است را فوق العاده محکم تر اجتناب کرده اند انجام تمرینات قلبی مشترک می تدریجی.

گروه های HIIT کدام ممکن است Turbo حاضر می دهد معادل تمرینات چربی سوزی از حداکثر هستند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از بخش اینجا است کدام ممکن است ممکن است 3 دی وی دی پر اجتناب کرده اند این تمرینات کودک برتر اکتسابی می کنید.

علاوه بر این 2 گروه Fire EZ موجود است. این گروه‌ها آنقدر از حداکثر نیستند، با این حال جایگاه شخصی را در این سیستم محافظت می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش خوبی اجتناب کرده اند روال مطابقت اندام را حاضر می‌دهند.

همراه خود تمام گروه های شدیدی کدام ممکن است همراه خود Turbo Fire در کنار است، Chalene (گورو مطابقت اندام TF) قطعاً گروه های کششی را فراموش نکرد. انجام اقدامات کششی پس اجتناب کرده اند خوب و دنج کردن ماهیچه ها حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید توربو عالی روتین 40 دقیقه ای خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این 10 دقیقه کشش در کنار همراه خود هر ورزش را در اختیار ممکن است مکان ها.

برای کسانی اجتناب کرده اند ممکن است کدام ممکن است قبلاً گروه های HIIT را انجام نداده اید، این این سیستم همراه خود عالی این سیستم کنار هم قرار دادن سازی مجهز شده {است تا} شخصی را برای این تمرینات کنار هم قرار دادن کنید.

من می خواهم متوجه شدم کدام ممکن است گروه‌های تونینگ یکی اجتناب کرده اند بهتر از‌هایی است کدام ممکن است تاکنون گذرانده‌ام. شالین قطعاً به بازی‌های فشاری کنجکاوی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روتین‌های فشاری او قطعاً بالاتنه ممکن است را خوش شکل می‌تدریجی.

ترافل بوکسینگ برای ادغام کردن ضربات ضرباتی، ضربدری، بلعیده شده، آپپرکات، ضربات در اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید هلی، پمپ آن، زیگزاگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند انواع تولید دیگری است.
علاوه بر این تعدادی از حرکت جدید به تماس گرفتن این محصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سایر ترکیبات جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات عجیب و غریب تر موجود است.

از پلایومتریک (افزایش) موجود است، متعاقباً بیشتر است در گذشته اجتناب کرده اند حاوی شدن از حداکثر {در این} این سیستم، مشخص شوید کدام ممکن است زانوهای ممکن است در وضعیت خوبی قرار دارند.

موسیقی انواع شده برای این مجموعه تمرینی برتر است. انواع زیادی موسیقی های دهه 70، 80، 90 را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقص اخیر همگی برای ادغام کردن می شوند. موسیقی هایی معادل “Push It”، “Bad Girls” را انتخاب کنید و انتخاب کنید “Proud Mary” را اکتسابی خواهید کرد. ممکن است علاوه بر این خواهید شنید کدام ممکن است هنرمندان بزرگی معادل دونا سامر، فلو ریدا، تینا ترنر را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد تولید دیگری.

اجتناب کرده اند مکان می توان آن را همراه خود قیمت خوشایند اکتسابی کرد.

چون آن است احتمالاً اجتناب کرده اند بازرسی من می خواهم با اشاره به Turbo Fire می توانید متوجه شوید، این این سیستم انصافاًً برتر است. تنها چیزی کدام ممکن است برای من می خواهم خاموش بود قیمت بود.

نکته خوشایند این بود کدام ممکن است من می خواهم توانستم کل ورزش را در آمازون همراه خود قیمت فوق العاده برتر انجام دهم. حتی بیشتر اجتناب کرده اند آن، این این سیستم همراه خود چیزهای جذاب عکس در کنار بود.

اگرچه این این سیستم برای دی وی دی های مطابقت اندام پرهزینه تر است، با این حال قطعا ارزشش را دارد. من می خواهم به هیچ وجه در وضعیت بهتری نبوده ام.

رژیم لاغری سریع