تجزیه و تحلیل کتابچه راهنمای کاهش فوری چربی

کتاب اجتناب کرده اند بازو دادن فوری چربی توسط Lyle McDonald در آنلاین فوق العاده مورد پسند شده است، متعاقباً انتخاب بدست آوردم خوب تجزیه و تحلیل نوزاد با توجه به آن انجام دهم و یک جفت عرف شخصی را بگذارم. چون آن است عنوان کتاب «راهنمای کاهش فوری چربی» را می‌خواند، مناسب حدس زدید اگر در نظر گرفته شده می‌کردید کتاب دانستن درباره افت پوند فوری است.

این کتاب تقریباً با توجه به رژیم غذایی تصادفی است کدام ممکن است راه خواهید کرد برای افت پوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی است. این ممکن است فوق العاده ناسالم باشد، هم اجتناب کرده اند تذکر فیزیولوژیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اجتناب کرده اند تذکر روانشناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشحالم کدام ممکن است لایل در ابتدای کتاب به خوانندگان شخصی با توجه به آن هشدار داد. اگر به خاطر این واقعیت نبود کدام ممکن است او {در سراسر} کتاب از به طور منظم با توجه به رژیم غذایی از حداکثر شناخته شده به عنوان خوب این سیستم کاهش چربی تمدید شده مدت هشدار می دهد، در نظر گرفته شده می کردم کتاب به طور خطرناکی فریبنده است.

هدف او اجتناب کرده اند این کتاب اینجا است کدام ممکن است به خوانندگان شخصی بیاموزد کدام ممکن است چگونه رژیم غذایی شخصی را به گونه ای کاهش دهند کدام ممکن است تأثیر عقب کشیدن بر سلامت رژیم گیرنده نداشته باشد. ممکن است اجتناب کرده اند این واقعیت خوشم می آید کدام ممکن است او تمایز بین افت پوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش چربی را مورد بحث مکان ها، از به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است همه به افت پوند معطل می شوند با بیرون اینکه بدانند وزن اجتناب کرده اند بازو گذشت همه وقت به اجتناب کرده اند بازو دادن چربی تفسیر نمی شود. بسته به نحوه افت پوند، ممکن است برای ادغام کردن چربی، آب هر دو احساس عضلانی اجتناب کرده اند بازو گذشت باشد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ کدام اجتناب کرده اند این 2 به به نظر می رسد جالب تری منجر نمی شوند.

تئوری پایین این کتاب بیشتر مبتنی بر “روزه تغییر کرده است همراه خود محافظت پروتئین” است کدام ممکن است توسط جراحان به بیمارانی کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند جراحی خواستن به افت پوند فوری داشتند، پیشنهاد تبدیل می شود. همراه خود کمال سوال کردن، کتاب اطلاعات پیشنهاد های درستی با توجه به نحوه پیروی اجتناب کرده اند چنین رژیم غذایی سختی دارد با بیرون خطر. او پیشنهاد می‌تدریجی به همان اندازه روزی کدام ممکن است به غذای روال شخصی بازگردید، اجتناب کرده اند بازی با کیفیت صنعتی ، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر {برای شروع} کار بازی نکرده‌اید، ارائه می دهیم پیشنهاد می‌تدریجی به همان اندازه پس اجتناب کرده اند اتمام رژیم، این سیستم تمرینی را آغاز نکنید. این رژیم‌های کرش می‌توانند برای هیکل فوق العاده استرس‌زا باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است کار با کیفیت صنعتی اجتناب کرده اند هر فرم منع خوردن دارد.

او در اسبابک ها متنوع به خواننده یادآوری می‌تدریجی کدام ممکن است رژیم کرش باید دقیقاً چون آن است در کتاب دلیل داده شده است انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} پیامدهای عقب کشیدن این کار برای بهزیستی، خرس هیچ شرایطی نباید برای مدت زمان بسیار طولانی در رژیم غذایی کرش ماند. چیزی کدام ممکن است ممکن است قابل احترام یافتم این بود کدام ممکن است او با توجه به تأثیر “یادآور عقب” هر دو “یو یو” کدام ممکن است این رژیم های غذایی ناتمام ممکن است داشته باشد صحبت کرد. اکثر نویسندگان کتاب های نوع «رژیم غذایی تصادف» معمولاً این کار را انجام نمی دهند.

متعاقباً به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی پس اجتناب کرده اند انصراف همه اینها رژیم ها وزن شخصی را برای عجله افزایش می دهند. در کتاب لایل راه‌هایی برای یادآور خوب سبک وعده های غذایی مصرف کردن روال‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری کاهش چربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزن اجتناب کرده اند بازو گذشت را مورد بحث قرار می‌دهد.

در مجموع در نظر گرفته شده می کنم مطالعه خوبی است با این حال وقتی به آن است می رسد. بهتر از این سیستم کاهش چربی، این سیستم ای است کدام ممکن است برای درازمدت ایمن باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند ارائه می دهیم این امکان را می دهد کدام ممکن است 9 تنها نسبت به هیکل شخصی بافت خوبی داشته باشید، اما علاوه بر این اجتناب کرده اند داخل نیز بافت خوبی داشته باشید. کتابچه راهنمای کاهش فوری چربی آن این سیستم نیست.

همراه خود ملاحظه به اینکه مطالعه آن خوشایند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای آن دسته اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی معدودی کدام ممکن است به همه اینها دارایی ها خواستن دارند (ورزشکارانی کدام ممکن است خواستن به افزایش وزن دارند، خانم هایی کدام ممکن است می خواهند در گذشته اجتناب کرده اند ازدواج وزن کم کنند) را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر مستقیم به انجام دقیق آن هستند، این کتاب خوبی است.

باید بگویم گرچه همراه خود هشدار یکپارچه دهید. اکثر مردمان کنجکاوی مند به تعمیر فوری به هزینه بهزیستی شخصی هستند. {افرادی که} اعتدال را رعایت نمی‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند دستورالعمل‌های لایل در کتابچه راهنمای کاهش فوری چربی پیروی نمی‌کنند، قابل دستیابی {است تا} آنجا کدام ممکن است به سلامتشان درمورد می‌شود، در آب‌های چسبنده قرار بگیرند.

رژیم لاغری سریع