این سیستم های تمرینی کاهش چند پوند رایگان برای چربی سوزی فوری

کاهش چند پوند {برای بسیاری} اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی میل بالایی دارد، با این حال آنها نمی دانند اجتناب کرده اند مکان آغاز کنند. {افرادی که} سودآور به کاهش چند پوند می شوند عموماً اجتناب کرده اند حمایت خانوار هر دو دوستان {برای حفظ} انگیزه، مصرف شده مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروی اجتناب کرده اند منصفانه این سیستم تمرینی کارآمد کاهش چند پوند برخوردار هستند.

ممکن است همراه خود تشریح منصفانه مونتاژ تمرینی اینتروال ارائه می دهیم در این سیستم تمرینی کمک خواهم کرد. در گذشته اجتناب کرده اند آغاز هر این سیستم ورزشی، چه برای کاهش چند پوند هر دو صرفاً برای مطابقت اندام، حیاتی است کدام ممکن است همراه خود دکتر مراجعه به کنید.

بازو گرمی ورزشی کردن

در گذشته اجتناب کرده اند هر ورزش از حداکثر هیکل شخصی را خوب و دنج کنید به همان اندازه بافت عضلانی شخصی را کشش دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم قلبی عروقی شخصی را برای فشاری کدام ممکن است حدس و گمان به به آن است وارد کنید کنار هم قرار دادن کنید. متعاقباً به مدت 5 به همان اندازه 10 دقیقه همراه خود جهش آهسته هر دو دویدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس اقدامات کششی هیکل شخصی را خوب و دنج کنید.

مدت آموزش

ملایم شده است کدام ممکن است تمرینات اینتروال تعیین کنید فوق العاده موثری اجتناب کرده اند بازی برای کاهش چند پوند است. تمرینات اینتروال برای ادغام کردن تمرینات مختصر مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جستجوی منصفانه فاصله ریکاوری است. بسته به مرحله مطابقت اندام خواهید کرد، این کار در مدت زمان بسیار طولانی تری تکرار تبدیل می شود. در زیر الگوی ای اجتناب کرده اند تمرینات اینتروال را تفسیر می کنید. بسته به مرحله مطابقت اندام شخصی، بالقوه است بخواهید زمان را کاهش دهید، با این حال مثبت شوید کدام ممکن است برای مناسب و معقول کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خنک کردن وقت شخصی را به طور درست اختصاص دهید. سطوح عمق بر ایده درصدی اجتناب کرده اند کمتر از ضربان مرکز خواهید کرد است. کمتر از ضربان مرکز خواهید کرد 220 منهای سن خواهید کرد است، متعاقباً منصفانه شخص 35 ساله کمتر از ضربان مرکز شخصی را 185 ممکن است داشته باشد. سپس مرحله عمق شخصی را به صورت درصدی 185 محاسبه کنید (در این نمونه). شناخته شده به عنوان مثال، 60٪ اجتناب کرده اند 185، 111 ضربان مرکز در دقیقه (bpm) است. برای دلیل درست ورزش ضربان مرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نموداری کدام ممکن است به طور خودکار نسبت ضربان مرکز خواهید کرد را محاسبه می تنبل، به لینک زیرین این گزارش مراجعه کنید.

این سیستم تمرینی کاهش چند پوند

 • دقیقه 1-5 خوب و دنج کردن همراه خود ضربان مرکز در 50٪ کمتر از
 • دقیقه 6 – عمق دردسرساز همراه خود ضربان مرکز بین 75 به همان اندازه 85 نسبت کمتر از
 • دقیقه 7 – عمق سرراست همراه خود ضربان مرکز 50٪ اجتناب کرده اند کمتر از
 • دقیقه 8 – عمق سرراست همراه خود ضربان مرکز 50 نسبت کمتر از
 • دقیقه 9 – عمق با کیفیت حرفه ای همراه خود ضربان مرکز بین 75٪ – 85٪ کمتر از
 • دقیقه 10 – عمق سرراست همراه خود ضربان مرکز 50 نسبت کمتر از
 • دقیقه 11 – عمق سرراست همراه خود ضربان مرکز 50 نسبت کمتر از
 • دقیقه 12 – عمق دردسرساز همراه خود ضربان مرکز بین 75 به همان اندازه 85 نسبت کمتر از
 • دقیقه 13 – عمق سرراست همراه خود ضربان مرکز 50 نسبت کمتر از
 • دقیقه 14 – عمق سرراست همراه خود ضربان مرکز 50 نسبت کمتر از
 • دقیقه 15 – عمق دردسرساز همراه خود ضربان مرکز بین 75 به همان اندازه 85 نسبت کمتر از
 • دقیقه 16 – عمق سرراست همراه خود ضربان مرکز 50 نسبت کمتر از
 • دقیقه 17 – عمق سرراست همراه خود ضربان مرکز 50 نسبت کمتر از
 • دقیقه 18 – عمق سرراست همراه خود ضربان مرکز 50 نسبت کمتر از
 • دقیقه 19 – عمق سرراست همراه خود ضربان مرکز 50 نسبت کمتر از
 • دقیقه 20 – عمق سرراست همراه خود ضربان مرکز 50 نسبت کمتر از

این کار را منصفانه روز {در میان} انجام دهید به همان اندازه به بدنتان اجازه درمانی بدهید. خوشایند، در همین جا خواهید کرد الگوی ای اجتناب کرده اند منصفانه این سیستم تمرینی اینتروال را دارید کدام ممکن است چربی را می سوزاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش چند پوند خواهید کرد را تسریع می تنبل.