بسکتبال زنجان با کیلومترترین حزینه


وحید داغدار، پرورش دهنده تیم خانه در سیکتال زنجان در گفتلوگو با خبرنگار فارس در زنجان دربارا بازیهای لسه یه دسته یه سکپال کوشور شو دشت:بازی های لس یه سکتپال کوشور با حضور 52 تیم در دو شمال و جنوب از آذرماه سالجاری آغاز شاده آست.

پرورش دهنده تیم خانه بسکتبال زنجان در لی دوسته یاک کاشور افزود: تیم خانه بسکتبال زنجان نم نم باران در منطقه شمال پی به صورت اسپری کوردن دو مرحله دوم با پیروزی 83 در 79 مقابل «تیروژ حیات کردستان

گوانترین سر مربی دوجین قایق کوشور اشاره به آن تم زنجان با مترین حزینه ممکن و پنیری حدود روز تیمهای حفار آنجا که نظارتش هست شدت امتحان افزود: «اشمایدر» قم، تصمیم خداحافظ و فاز پلی فاز 14 اسفند ماه آقاس خداحید شید.

داغدار با اشاره به او نصب تیم خانه بسکتبال زنجان 7 بازیکن زیر 19 از حضور درند بپرسید بیان کرد: علیرضا بیگدالی کیارش صفری علی شامی امیر عطا واژن من آپتین دلشاهی، آرمین سنایی، مهدی کریمی، آرش بنی مهدی، امیر حسین رستا، مهرداد ملایی و شاهین مقدم بازیکان، تیم هستند.

ما اوزود: همشنین وحید داغدار سرمربی، حسین کاظمی مرابی، اصغر عزیز سرپرست و سعید شجاعی نز تدارکات ق.
تمام شد pyam/7305
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست