به رز رسانی / نکونام: هوم بازی روی هوا بود


به گذرش خبرنگار و رزاشی خبرگزاری فارس، جواد نکونام، ص چنانکه برابر است بدون گل تیمیش در برابر هوادر در خبر آفریدم پس از ظهور دشت: ‌ بازی، سختی بود. رهیافتی مستقیم به آن به عنوان شناختی که از حریف دشتیم بازی راست را انگام دادیم. بازی هماش روی هوا باد.

آدام درد.
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست