{به روز} رسانی | نکونام: می‌دانستیم تفریحی سختی مقابل نساجی داریم


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند مشهد، جواد نکونام در نشست خبری پس اجتناب کرده اند پیروزی 2 بر صفر فلز مقابل نسجی گفت: خوب بار تولید دیگری سال نو را تبریک می گویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم سال خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پربرکتی برای همه افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما باشد. نیروی کار سراسری در جام جهانی سودآور خواهد بود.» می دانستیم تفریحی سختی همراه خود نساجی داریم.

مداوم…
این را برای صفحه اول توصیه دهید