بیل مکانیکی در یزد کشیدن ممنوع است


به نام گازرش خبر گازاری فارس در یزد علی سلمانی ظهر امروز مجموعه خبرنگران حضور دارد و با اشاره به آن اهمیت سمندی گذرگاه های سطح شهر و یاه آماده سازی نوروزی تجلی پاسخ: بربر قانون هرگونا حفاری و کیندا کاریاند یزد 15 پا فروردین ماه 1401 دی ماه سطح ارث جهانی یزد حرام است.

ما اوزود: دستگاههای اداری با توجه به عبارت «مخبرات، ابفا، گاز، برق و شهردریها» قبل از آمدن به اسفندماه میتوانند مزد و اتمام فعالیتهای خود را «کنده کندری» و «حفاری حفاری» به او نسبت دادند. سطح شهردار خرد زمان کنند.

کاردانی امور بنایی، حاملگی و حمل و نقل شهری شاهدی یزد همراهی شهروندان با ناحیه شهری در زیباسازی وادی شهر در ایام نوروز را دارنده احمد دانست و هدایایی: افزایش کارگر مشارکت مردمی پیش پرنده گسترش خدمات شهری آست.

پایان pyam/b
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست