تایید استاندارد کهگیلویه و پوراحمد برحمت از دانشگاه های آزاد/ ممنوعیت قانونی استفاده از نیروهای دانشگاه آزاد


نوشته گازرش خبر گازاری فارس از یاسوج سید علی احمدزاده در دید با حیات ایمان دانشگاه آزاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با رجوع به کتیبه ب.جایگزین دانشگاه کجاست، سطوح عالی، کاشور، هدیه: زمانی، کاشور، حوزه العلمی، با مشکل جدی پیش روی بود دانشگاه آزاد، کتیبه ای اساسی در نظر اعتلای پرچم کاشور، رابر، … عصر گرفت

بیانیه استاندارد کهگیلویه و پویراحمد کرد: دانشگاه آزاد خیلی سریع خود را با سطوح بالای عالمی رسند و صاحب جایگاههای ممتاز عالمی و آسید برگشایی شاد.

وای آدم داد: تای سلحی آخرین اعضای زیادی گروه دانشگاه شادند که جای خرسندی است، دار دانشگاههای آزاد اسلامی آستان کهگیلویه و بویراحمد از اعضای گروه ولی و ورد دانشگاه شادند هستند.

کارمند استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان انکه با پاسداری از تفکر و جریان دولت ها در دانشگاه آزاد هیستیم، gif: مشکلات و توانمندی های من در دانشگاه آزاد مطهری، شدت مطالعه در جاد.

احمدزاده با با اشاره به مشکلات حوزه فرهنگی و زرسختی افزود: مشکلات فراوان آست، وقاطی در صفی، وضعیت جاده های آستان را میبینم دوست دارم کاری انجم دهم تا، مشکلات کجاست، به سرعت برطرف شد، احتمالاتی وجود دارد. و ملاحظات

آدرس کردها چیست: در بخش فرنگی، زمان با مصلی، و سایر حوضه نگاه، میکنم، میخواهم، که، فست، با بخش فرنگی، با نقاشی، اما به عنوان اردو، ملاحظات مقابله با هیستم، گستردگ، ملاحظات برای دار استانهای، بازار،،،،،،،،،،،،، فقط شش نفر از ما.

احمدزاده با تائید حراست یک دانش آزاد اسلام استان گیف: دستگاه، ایالت من، دانشگاه ازد، حفاظت کنند، درون انککا جایگاه کجاست دانشگاه، دار کارهای پژوهشی، و بررسی های د.

زیارتگاه ارشد آگری در استان کهگیلویه و بویراحمد با ممنوعیت قانونی از نظر جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد در پست های حوزه مرجع و آدرس کردی: برنامه انچه در پاپENGE EXTENSION AMED NAMIZA NAMEZ AHAD AHAD AZAD AHADAN دوباره شدم محروم شد.

احمدزاده در نقش آمادقی خود بری همت از دانشگاه آزاد اسلامی در تمام زمین خبرهای داد و کردی عنوان: حتماً دانشگاه دانمارکی و دانشگاه آزاد جواهیم پرداخت چرا که دانشگاه آزاد دارایی و لایک وزل، جریان.

خطاب استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور آمنای دانشگاه آزاد با بیان نظر خودتن بادنید و اشکالات و موارد منع مصرف تا آنجایی که من از ضید اطلاع دارم، افزود: روزای دانشگاه آزاد آستان پایین پاشادین. و شادم راهداگ انتک.

احمدزاده طی بیانیه ای در حال قبولی خدمت در گروه دانشگاه بویژه دانشگاه بویژه دانشگاه، آزاد، انگام، دهم، درج، نخوام، کردها هستم.

مجموعه استان کهگیلویه و پویراحمد در پایان سخنانش در هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی آستان بر کار مدنی دشت حل مشکلات فراوان در جایی که آستان تایید کرد و چریک: عزیز شهید سلیمانی پهیمانی اوقدم

رئیس دانشگاه آزاد استان ددر اکرمی با بیان مشکلاتی که دانشگاه پرداخت و خواستار حمایت استان از گروه دانشگاه آزاد شاد است.

همچانین با حکم دکتر طهرانچی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد کاشور سید علی احمدزاده دارای عنوان عضو حقوق بشر حیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد منصوب شاد است.

تمام شد پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست