تایید رئیس سرزمین عمومی و موثر ایسلند


سیاست خارجی به گذرش گروه خبر گازری فارس، علیرضا یوسفی، سفیر کرد، جمهوری اسلامی ایران، ایسلند

سفیر جمهوری اسلامی ایران، دکتر گفتوگو با، رئیس عموم مردم ایسلند، در پیام سلام گرم، رئیس جامعه اسلامی ایران، آمادقی کاشورمان را دعای گسترش لینک رسانه های کردی کردند.

وضعیت کجاست؟میانش پیوند است و هست، مسائل اقتصادی، فرنگی، گوداشگری و علمی گیفتوگو شاد.

سر مخاطب ایسلند با اشاره به سوابق و عبارات تاریخی و جایگاه ایران زمین فعال، اردن، شرایط و حضور دارد.
سفیر کاشورمان هامچانین دور دئدار، زیارتگاه های مختلف ایسلندی، دور زمین رهکاری، گسترش دو کاشور گیفتوگو کرد لینک ها.

به گزارش فارس، علی رضا یوسفی، سفیر جمهوری اسلامی ایران، به نام جمهوری اسلامی ایران، همچانین رز، دوشنبه، 2 تیر 1399، مربوط به 22 ژوئن 2020 موارد دلخواه را دنبال کنید

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست