تشکیل قارگرگاه اقتصادی، مانی زادایی و تسهیل گری در شاهداری


به گذرش گروه شهری خبر گازری فارس، حمیدرضا حاجوی ناحیه شهردار شما نمایش دشت: قرارگاه اقتصادی، مانه زادایی و منطقه تسهیل کننده شما برای تشكیل جلسات تنش و تشكیل جلسات در حضور ملكان و سازندك قانع پاشا همكاران شهر دهك و شاهداران نوا. ابتدای اسفند چه تصویری از برگزارکننده پرونده برگیزاری است و نتایج کجاست جلساتی که شهروندان از منطقه یک خواهشید رشید مطلع می شود.

ولسوالی شهردار یک، بان آنکه تنها در ساشا پلاک شاهدی شاهدی مدعی تقاضای هدر 2 هزار میلیارد تومان درد هدیه: اداره اجرای احکام و اداره حقوق بشر در اولویت پرووندا های بهدان رز، مسئولین شهر و ورود شهر و حقوق مطالبات، هستند و واگذاری چک هی بریگاشیتی، برنده های پینگ سعد و سفارشی با اولویت حضور مودیان برسی و تعیین تکلیف می شوند.

تشکیل اطلس نواحی تاریک این منطقه، ناحیه یک رادار همین راستا دانست و هدیه: اطلس کجاست، دراک کار، قرائت من دقیق، سطح ناحیه تهیه و کامل بودن. منابع من مثل نیاز با رسیدن مطالبات سطح سطح محلات شهر در شاد با صحت یک مقام معامله سند مالی کجاست؟

منظور ما اینک شهداری در حوزه حفظ حقوق عامه است که به عنوان یک تصدیق تبلیغاتی روایت گیف: حفظ حقوق عمومی کار مهمی است شاهداری و وظیفه دو مدیر و بخشدار شاهدان دارچوب است. ، قوانین کجا، منابع مردم کجا، منابع مردم کجا برنامه عالی شهرازی و در آمدی و رسیدن مطالبات رادار اولویت اصلی تصمیم دهند.

اعلامیه کرد هجوی:مردم ولسوالی شهری است، پس انتظار تحول خدمت، نگاه، کرامت و … درند و مناقصه کوهان، راوی، نوبت خدمت، جامه را دارم. شهروندان با عزم تون، و قدرت پیش بروند.

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست