تعیین تکلیف هفت 1 میلیونی کارتجوان بانکی و مهلت جدید به نظر کارتجوانها


داود منظور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با مرجع سمندی کارتجوانهای بانکی دشت نمایش: دشت: د برای مدت این گونه افراد و فعالان اقتصادی م.د.د.

رئیس کل سازان آمورملیاتی افزود: BA توسط دیگران هدایت شد، فرصت تماس کارتجوهانا با او، سامانه مالیاتی بیان بهمن ماه بود، اکنون سامانه بهسته سده.

ما تأیید می کنیم که دلیلی برای این کار وجود دارد، زیرا ما از نظر اقتصادی فعال هستیم و به این وضعیت که کارتجوان خود را، تعیین تکلیف کنند، اعلامیه کردها است، راضی نیستیم: جهت داخواسته، ایالت ایالت، بانک مرکزی، عجله، تم بایوان sambaazani mdt ک 2 اوه، دوباره با بوژای بانکی تماس بگیرید، آنها را ببینید.

یدور شاد معاون وزیر اقتصاد: احتمالاً نصب آن و تعیین تکلیف کارتجوان های بانکی، فرحم میچود و پ.س.

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست