تكذيب همكاري نويسنده يهودي با پيگاه ايملا ارساني دفتر رهبر انقلاب


نوشته گازرش خبر گازاری فارس، پیام عکاسی و کتاب حفظ و نشر آثار حضرت آیت العظمی خامنه ای – نجار – رسانه کردی: پیرو گستریچ برخی شیعیان حدوداً ادعای ارتباط نویسندهای یهودی با نعم کاترین ایح زاده را دارند. -ای اعظم اعظم ناشر خامنه ای، شایان ذکر آست عین رسانه استونویس ثابت یا غیرثابت ندارد و نویسنده مزبور هچگونا ارتباط مستقیم با پایگاه ارسنی اطلاع خامنه ای.ir ندشته آس.

پیام مصور و در کتابی گذاشتم برای حفظ و نشر آثار حضرت آیت العظمی خامنه ای، کجا نوایسنده سرفه، دارصلاحی 1394 تا 1396، جاده برخی، آنجا زرادخانه مؤثر است، آنجا انقلاب اسلامی است، مطالبات و یادشتایی به آن پیوند خورده است دارآیین ارسانا بسیار گسترده و بدبینانه چنانکه پرسیده شد 1396 سکسکه زیبا رابطه با ارسانا نادشته کجاست. و اما جهت تغییر مواضع آخرین رویکردهائی که نویسانده کجاست و احکام نامه آن را در نظر نگرفته است، خواسته های نویسنده مزبور از عینا رسنه حذف شدة است.

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست