امتحان شده برای رفع اشکال بنزین برنجکاران


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بابل، قاسم عزیززاده قرجی در مونتاژ کارگروه بنزین شهرستان تصدیق شد: ایمنی روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت خاطر کشاورزان باید سرلوحه امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات باشد لذا پیش بینی {می رود} مسئولان در خصوص پلاک تراکتور نیز به همین منوال حرکت کنند. “

فرماندار بابل ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند توضیحات کاهش انجام برنج تاخیر در بنزین گیری است کدام ممکن است سال قبلی شاهد آن بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال کشاورزان {در این} موضوع مشارکت نکنند.

وی ذکر شد: امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات نباید ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرعادی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فاجعه تغییر شود به همان اندازه بتوانیم مونتاژ ای داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاره اندیشی کنیم. آن را رفع کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند تغییر شدن به 1 فاجعه، به در نظر گرفته شده راه حلی برای آن فاجعه بالقوه باشید. .

فرماندار شهرستان بابل همراه خود ردیابی به اینکه اینگونه کلاس ها پس اجتناب کرده اند تغییر شدن مشکلات به فاجعه برای مدیران ذیربط عقب کشیدن تلقی تبدیل می شود، افزود: سلب حق خالص کشاورزان به بهانه عدم اخذ مجوز جایز نیست. اما علاوه بر این باید همراه خود تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام کارهای اجباری مسیر را تسهیل کنیم به همان اندازه کشاورزان {به سمت} اخذ مجوز پیشرفت کنند.

انتهای پیام/86034/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید