ورزش آلنکا لوفر برای ران های انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید باسن جالب

آلنکا لوفر کیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای چه چیزی شناسایی شده است است

آلنکا لوفر دونده اسلوونیایی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند سال 1997 به همان اندازه 2005 دوی 200 متر را در 2 را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدانی دوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر بازنشسته شده است. علت اینکه او این همه مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت اینجا است کدام ممکن است او به خاطر یکی اجتناب کرده اند جالب ترین باسن های تمام خانمها شناسایی شده است است. کافی است به گوگل بروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسایی او را تایپ کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعاًً لحن پست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقالاتی با اشاره به نیمه عقب این خانم {خواهید دید}. با این حال 9 تنها کاری کدام ممکن است او انجام می دهد برای باسنش واقعاً کار می کند، اما علاوه بر این به او {کمک می کند} به همان اندازه ران های انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید باسنی جالب داشته باشد.

کلید آلنکا لوفر برای از گرفتن ران های انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید باسن جالب؟

خوشایند این کلید واقعاً آنقدرها هم عالی کلید نیست از همه می دانند کدام ممکن است او چه واقعاً کار می کند، همراه خود این جاری انواع به سختی اجتناب کرده اند خانمها متوجه می شوند کدام ممکن است این کار به آسانسور ران ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاغری باسن {کمک می کند}. آلنکار عالی مسابقه 2 را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 دوی ماراتن مسافت تمدید شده است. او دوی 200 متر را می دود کدام ممکن است به او خواستن دارد به همان اندازه برای دوره کوتاهی برای عجله بپرد. این انفجارهای فوری سرعت برای مانور دادن بدنش شبیه به چیزی است کدام ممکن است به او باسن برتر می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای پاها جان می دهد. اگر در نظر گرفته شده نمی کنید کدام ممکن است دوی سرعتی کدام ممکن است او انجام می دهد علت شکوه ران ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید باسن او نیست، ساده به اکثر دونده های زن مورد توجه قرار گرفت کنید. تقریباً همه آنها 9 تنها در نوک تعیین کنید هستند، اما علاوه بر این پاها، ران ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید باسن آنها به خوبی کشیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص هستند.

چرا دوی سرعت برای ران‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید باسن تمیز در برابر این دویدن؟

{برای شروع}، آهسته دویدن واقعاً به ابعاد کافی روی توده عضلانی سرینی خواهید کرد تأثیر نمی گذارد کدام ممکن است باعث تحمیل تنظیم شود، همراه خود این جاری وقتی دوی سرعت می روید، هدف اصلی بیشتری روی روی حیله و تزویر تر کردن آن عضله قرار خواهد گرفت از توده عضلانی سرینی یکی اجتناب کرده اند بهترین توده عضلانی هیکل هستند. همراه خود ملاحظه به آنچه آموزش داده شده است شد، برای منقبض کردن از حداکثر آن به 1 نوع حرکت انفجاری خواستن است. متعدد اجتناب کرده اند افراد راهنمایی می‌کنند کدام ممکن است اسکات همین کار را انجام می‌دهد، همراه خود این جاری احتمال بیشتری موجود است کدام ممکن است غیر از سکسی کردن، جرم بسازید. دوی سرعت هم ناحیه باسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسترینگ خواهید کرد را رشد می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جمع کردن ران‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید باسن خواهید کرد کمک می‌تدریجی به همان اندازه همه عامل به شبیه به ابعاد کبریت باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظاهری جالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جالب ارائه می دهیم بدهد.

برای اینکه ران ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید باسن خواهید کرد برتر به تذکر برسند، در هوا پرواز کنید

وقتی دوی سرعت می دوید، ابتدا باید مثبت شوید کدام ممکن است شانه های شخصی را باز نشده کرده اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتباهی را کدام ممکن است متعدد تولید دیگری همراه خود بالا انداختن شانه های شخصی در حین دویدن مرتکب می شوند، دنبال نکنید. نکته تولید دیگری اینجا است کدام ممکن است مثبت شوید هنگام دوی سرعت می خواهید مثبت شوید کدام ممکن است پاهایتان به سختی پایین را حساس می تدریجی. اگر به برخی اجتناب کرده اند دونده های برتر مورد توجه قرار گرفت کنید، متوجه خواهید شد کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است پاهای آنها واقعاً به هیچ وجه پایین را حساس نمی شود. آنها به سختی همراه خود پای شخصی پایین را حساس می کنند در گذشته اجتناب کرده اند اینکه یک بار دیگر به هوا برگردند، تقریباً انگار در جاری پرواز هستند.

تمرینات دوی سرعت مشابه آلنکا لوفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر دونده های زن

مشابه هر تمرینی همراه خود عمق بالا کدام ممکن است می‌خواهید مثبت شوید هیکل شخصی را خوب و دنج می‌کنید، متعاقباً در گذشته اجتناب کرده اند آغاز این ورزش باید حدود 100 به همان اندازه 150 متر آهسته دوید، سپس توقف کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حالت اولین برگردید. دفعه بعد کدام ممکن است می خواهید سرعت شخصی را برای عجله فوری تری افزایش دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به عقب برگردید. هر بار کدام ممکن است به مکان آغاز باز می گردید، می خواهید مرحله عمق شخصی را افزایش دهید.

در در اطراف چهارم باید همراه خود دویدن حدود 20 یاردی آغاز کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است به علامت 20 یارد رسیدید باید به همان اندازه جایی کدام ممکن است می توانید فوری بروید. این شبیه به چیزی است کدام ممکن است شناخته شده به عنوان “آغاز دویدن” شناخته تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جلوگیری اجتناب کرده اند احتمال کشیدن هر عالی اجتناب کرده اند توده عضلانی خواهید کرد {کمک می کند}. همراه خود سرعت خوشایند به سطح آغاز برگردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کار را 2 به همان اندازه 4 بار تولید دیگری انجام دهید. به من می خواهم اعتقاد کنید کدام ممکن است خوشایند ترین باسن، باریک ترین باسن، را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از ران های تنومندی کدام ممکن است می توانید در کمترین زمان قابل انجام تصور کنید داشته باشید.

رژیم لاغری سریع