تورم در سال قبلی به 40 نسبت رسید


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل اجتناب کرده اند وسط آمار ایران، در اسفند ماه، بیشترین نرخ تورم ماهانه خانواده در ملت درمورد به استان یزد همراه خود 3.8 نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین نرخ تورم ماهانه درمورد به استان های اردبیل، سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان همراه خود 3.8 نسبت است. نسبت

کل خانوار ها

شاخص کل خانوارهای ملت (100=1395) در اسفندماه 0.1 بوده کدام ممکن است نسبت به ماه در گذشته 2.7 نسبت افزایش آرم می دهد. {در این} ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای ملت درمورد به استان یزد همراه خود 3.8 نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین نرخ تورم ماهانه درمورد به اردبیل، سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان همراه خود 3.8 نسبت {بوده است}.

نسبت اصلاح شاخص کل نسبت به ماه خیلی شبیه سال در گذشته (تورم سطح به سطح) برای خانوارهای ملت 3.8 نسبت است. بیشترین نرخ تورم سطح‌ای درمورد به استان مازندران (3.8 نسبت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین آن درمورد به استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان (3.8 نسبت) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند 95 برای خانوارهای ملت 2.8 نسبت {بوده است}. بیشترین نرخ تورم 12 ماهه درمورد به استان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد (3.1 نسبت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین آن درمورد به استان همدان (3.8 نسبت) است.

خانوار های شهری

شاخص کل خانوارهای شهری (100 = 1395) در اسفندماه 0.7 بوده کدام ممکن است نسبت به ماه در گذشته 2.7 نسبت افزایش آرم می دهد. {در این} ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری درمورد به استان های ایلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید یزد همراه خود 3.8 نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین نرخ تورم ماهانه درمورد به استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان همراه خود 3.8 نسبت است.

نسبت اصلاح شاخص کل نسبت به ماه خیلی شبیه سال در گذشته (تورم سطح‌ای) برای خانوارهای شهری ملت 3.8 نسبت است. بیشترین نرخ تورم سطح‌ای برای خانوارهای شهری درمورد به استان مازندران (3.8 نسبت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین آن درمورد به استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان (3.8 نسبت) است.

نرخ تورم دوازده ماهه خانوارهای شهری در اسفندماه 97 2.7 نسبت {بوده است}. بیشترین نرخ تورم 12 ماهه درمورد به استان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد (3.1 نسبت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین آن درمورد به استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان (3.8 نسبت) است. .

خانوار های کشاورزی

شاخص خانوارهای کشاورزی در اسفندماه (100 = 1395) همراه خود 2.7 نسبت افزایش نسبت به ماه در گذشته 4.1 بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای کشاورزی درمورد به استان لرستان همراه خود 3.8 نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین تورم ماهانه {بوده است}. نرخ آن همراه خود 3.8 نسبت به استان گیلان گفته می شود.

نسبت اصلاح شاخص کل نسبت به ماه خیلی شبیه سال در گذشته (تورم سطح‌ای) برای خانوارهای کشاورزی 1.5 نسبت است. بیشترین نرخ تورم سطح‌ای درمورد به استان‌های مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کهجیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد (3.8 نسبت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین آن درمورد به همدان (3.8 نسبت) است.

نرخ تورم 12 ماهه منتهی به اسفند 92 برای خانوارهای کشاورزی 3.8 نسبت {بوده است}. بیشترین نرخ تورم 12 ماهه درمورد به استان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد (3.1 نسبت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین آن درمورد به استان همدان (3.8 نسبت) است.

برای دانش از واقعی، فایل + را اتصال کنید نرخ تورم 1400 نرخ تورم 1400+ را ببینید.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید