ثابت نام 50 هزار بوشهری در طرح نهضت مالی مسکن


به گذرش خبرگزاری فارس از بوشهر، محمد هادی رستمیان، همکار عمور عمرانی استانداری بوشهر یشنبه شب دور گردآوری خبرگران ازهر دشت: ارائه ملی جهش مسکین، برنامه کی از، حالت محوری حالت و اساس برنامه واحد.

Associate Amore Imrani Standar Bushehr Afzod: Sacht 40 Hazar Wahid Maskouni 4 Sal, Astan Bushehr Photographed by Khowad Garfat; سهم سلانه کجا آستان ساکت بیش 10 هزار، یک مسکونی شهری و روستایی است.

و سیر الی مختصات صرف و نحو و اگدری زمین و ساچت و یکی از آنها بیانی است کیومنیک، بیانی کردی: بنیاد قانون، ولادت و امنیت مسکن، اراضی سرزمین من، نظر من. سکونت من و نیز مؤسسات ایالت من وزارت خانه و سازمانها دانش و علت جنگ نعم سازمان راه و شهرزازی صادر کیندا.

جایگاه رسمی مسئول GFT کجاست: ایمن سازی خانه با عنوان برنامه مرکزی دولت و تدداقه، تیم اصلی، دو ناحیه آستان، نتیجه تفسیر بخنامها و عدم همکاری، عدم. بیمه منبع نیاز پذیرفتنی آشیانه.

رستمیان با تایید بور همکاری ادارات دار و اغدری زمین دعای شتاب دور آگرا پیشنهاد جحش نسل مسکن آدرس کرد: زمینی مزاد آستان ادارات بوشهر ساری در انتخاب دولت دعای آگرا اثبات ای کرها های م سخید .

همکار عمور عمرانی استاندارد بوشهر ازهر کرد: از ظهر تحریر-گاهش-سرشماری-سرشماری 49 هزار و 384 نفر-دور-استان با نشانی اصحاب دعوای درسمانه با نام ثابت کرد و کاز کجاست. سرشماری تکنون 4 نزار از نهد-NN-27 خرداد 8 کدم 40 میلیون تومان و آریز کاردهند.

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست