جان اندرسون: نشان دادن دیابت نوع 2 نیز ممکن است ورزشکار باشد


جان اندرسون: نشان دادن دیابت نوع 2 نیز ممکن است ورزشکار باشد