جزئیات اولین خورشید گرفتگی قرن در آسمان اصفهان


منجم علی رضا بیات در گفت وگو با خبرنگار فارس اصفهان در خصوص جزئیات خورشید گرفتگی جزئی در روز سه شنبه 12 آبان 1401 گفت: خورشید گرفتگی یا گرفتگی یکی از پدیده های طبیعی خورشید گرفتگی ماه است. ، و ماه در طول رخ می دهد ، و زمین متصل می شوند.

وی افزود: با توجه به اینکه ماه به دور زمین و زمین به دور خورشید می چرخد، انتظار می رود هر ماه خورشید گرفتگی داشته باشیم، اما این اتفاق هرگز نمی افتد، زیرا زمین ماه به دور زمین می چرخد، به دلیل کج شدن آن، زمین خورشید گرفتگی دارد و خورشید همیشه در مدار است و ماه در یک خط نیست و در زمان های معینی از سال اتفاق می افتد.
بیات گفت: امسال در سوم آبان شاهد این اتفاق هستیم، اما بار دیگر خورشید، ماه و زمین دقیقاً در یک راستا نیستند و زاویه کمی نسبت به ماه دارد، اما با این حال خورشید تقریباً 80 درصد سهم دارد. سطح گرفتگی خواهد داشت.

این ستاره شناس گفت: در طول ماه گرفتگی، ناظری در زمین، ماه را مستقیماً رو به خورشید می بیند: ماه بسیار کوچکتر از زمین و چندین هزار بار کوچکتر از خورشید است و فاصله زمین تا خورشید 150 میلیون کیلومتر است. و فاصله ماه تا زمین 400 هزار کیلومتر است، پس با محاسبه کوتاه به این نتیجه می رسیم که فاصله ماه و خورشید حدود 400 برابر است.

وی افزود: جرم ماه چهار صدم جرم خورشید و فاصله آن چهار صدم فاصله زمین تا ماه است بنابراین وقتی این پدیده را از روی زمین مشاهده می کنیم ماه قابل مشاهده است. آسمان تقریباً به اندازه قرص خورشید است، به همین دلیل است که در یک خورشید گرفتگی کامل، ماه به طور کامل سطح خورشید را می پوشاند و نور خورشید برای چند ثانیه به زمین نمی رسد.

در اصفهان بین ساعت 14:45 تا 15 اوج را رصد خواهیم کرد.

بیات افزود: خورشید گرفتگی پیش رو تقریباً نیمه تمام است و فقط برخی نقاط حدود 80 درصد گرفتگی دارند، تا پانزدهم یعنی 65 درصد شاهد اوج گیری خواهیم بود، این خورشید گرفتگی از ساعت 12:30 دقیقه تا ساعت 16 ادامه خواهد داشت. سهشنبه.

این ستاره شناس درباره فعالیت های خاص در زمان ماه گرفتگی گفت: در زمان خورشید گرفتگی می توان با کمک تلسکوپ هایی که مجهز به فیلتر آلفا هستند عکس گرفت و این قسمت های خورشید را رصد و پردازش کرد که هنوز اتفاق نیفتاده است. در طول یک خورشید گرفتگی و همچنین یک خورشید گرفتگی کامل. صورت های فلکی در طول روز قابل مشاهده هستند.

وی با تاکید بر رعایت نکات ایمنی هنگام رصد خورشید در هر شرایطی، خاطرنشان کرد: به هیچ وجه نباید با چشمان برهنه و بدون فیلتر به خورشید نگاه کرد، صرف نظر از اینکه طبیعی است، در شرایطی که از طریق یک به آن نگاه کردید. تلسکوپ یا تلسکوپ حتما از فیلترهای مخصوص استفاده کنید، زوم کردن دوربین شدت تابش نور خورشید را افزایش می دهد و در صورت عدم دقت می تواند باعث کوری شود.

انتهای پیام/63126/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.