جلسه همنگی، سفر استانی، حضار اصلی، مازندران برگزار شد


به گذرش حوزه دولت خبر گزاری فارس، جلسه هماهنگی صفر آستانی رئیس مجمع نمایندگان آستان مازندران عصر امروز (سه شنبه) توسط ریاضت محمد مخبر همکار اول حضار برگزار شاد.

جلسه معاونت ارضی رئیس جمهور وزرای جامهور، استاندارد مازندران و جهاد کاشاورزی، آموزش و پورشه، تحقیق و تفحص علوم و فنوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، داستی ورز و صنایع جاوه، بحریش و گرداش بنیاد کجا بود؟ شهید و عامور ثارگران، رییس سازمان حفادت محیط زیست و معاونان جمهور در آمور زنان و خانواده نز با حضور در دشتند، اولویت منابع پژوهشی و تبادلی دار آستان مازندران را ارائه و اعلام کردند.

تشکیل جلسه با پرونده که ارضی و بانکی است عامل اساسی و تحقیق و تصمیم است و اجماع لازم است به نظر انجام پیشنهاد اولویت والای دار آستان است. مازندران انگام داد و تصویب نظر تخصیص منابع مالی که طرفین قصد دارند در آن مطرح کنند.

جلسه ابتدایی تعویق رئیس جمهور مخاطبان رسانه کردی و همچنین تعهدات دولت به آستان کجاست، این سفر استانی است که در آن ستاره ای شدید با فاز کامل پرداخت، شدت Ast.

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست